Stadgar och policyer

Stadgar för Ålands Natur och Miljö r.f.

Dessa stadgar godkändes av vårmötet 2020

§ 1

Föreningens namn är Ålands Natur och Miljö r.f. Dess hemort är Mariehamns stad och dess verksamhetsområde landskapet Åland.

§ 2

Föreningen verkar för naturglädje, välmående och bärkraft till hela Åland, genom att främja natur, miljö, fornminnesvård, socialt välmående samt byggnadskulturens utveckling i landskapet. Föreningen utgör ett organ för sådana organisationer, kommuner och enskilda personer som i samarbete med föreningen önskar främja dess målsättningar.

Sina syften önskar föreningen förverkliga genom att utöva upplysnings- och publikationsverksamhet, genom att anordna möten, kurser, exkursioner, diskussionstillfällen, kampanjer och övriga dylika aktioner och i mån av resurser medverka tilllösandet av konkreta frågor inom föreningens verksamhetssfär.

§ 3

Föreningen är i partipolitiskt hänseende obunden.

§ 4

Till ordinarie medlem i föreningen kan antagas varje för föreningens strävanden intresserad fysisk eller juridisk person. Till hedersmedlem kan föreningen på förslag av styrelsen, utse en person

som på ett framgångsrikt sätt främjat föreningens syften. Ordinarie medlem erlägger årlig avgift, som för ett år i sänder fastställs av höstmötet. Föreningen kan även ha understödande medlemmar, vilka erlägger en större avgift i enlighet med vad höstmötet besluter. Ifall medlem på två på varandra följande år underlåtit att betala medlemsavgift, kan styrelsen besluta om uteslutning. Föreningen kan härutöver för upprätthållandet av sin verksamhet mottaga donationer och testamenten.

§ 5

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, som består av ordföranden samt sex till tolv ledamöter, vilka utses av höstmötet. Ordföranden utses för ett kalenderår i gången. Övriga styrelseledamöter utses för två kalenderår i gången. Val förrättas varje år så, att hälften av styrelseledamöterna väljs det ena året, och den andra hälften av styrelseledamöterna väljs påföljande år. Första gången denna regel tillämpas skall hälften av styrelsen väljas för ett år medan den andra hälften ska väljas för två år. Styrelsen väljer inom sig en viceordförande, en sekreterare, och en kassör. Styrelsen kan därtill utse övriga funktionärer. För ett år i taget utser höstmötet en revisor med ersättare eller en verksamhetsgranskare med ersättare.

§ 6

Styrelsen sammankommer på kallelse av ordföranden eller viceordföranden eller när hälften av styrelsemedlemmarna så önskar. Styrelsen är beslutsför då ordföranden eller viceordföranden endera jämte så många styrelsemedlemmar är närvarande att de tillsammans utgör minst hälften av styrelsen. Styrelsens möten kan hållas digitalt och styrelsemedlemmar kan även yttra sig och avlägga röster per e-post, telefon eller motsvarande.

§ 7

Styrelsen är berättigad att tillsätta såväl arbetsutskott som andra utskott och kommittéer.

§ 8

Föreningens namn tecknas av ordföranden eller av viceordföranden tillsammans med sekreteraren eller kassören eller annan funktionär som styrelsen därtill befullmäktigar (två personer tillsammans).

§ 9

Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår. Bokslutet bör överlämnas till revisorerna inom februari månad. Revisorerna bör inom mars månad ha granskat styrelsens verksamhet samt föreningens räkenskaper, kassa, tillgångar och eventuellt annan egendom, även som till styrelsen avge en till årsmötet ställd berättelse över revisionen, samt utlåtande i fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga.

§ 10

Kallelse till föreningsmöten sker antingen skriftligt med brev eller e-post till alla medlemmar eller genom annons i en på orten utkommande dagstidning senast fem dagar före mötesdagen.

§ 11

Varje år hålls ett årsmöte före utgången av april. Deltagande i mötet kan också ske digitalt vid extraordinära omständigheter.

Vid årsmötet behandlas följande ärenden:

1. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet.

2. Konstatera huruvida mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

3. Fastställa mötets arbetsordning.

4. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående kalenderår.

5. Fastställa föreningens bokslut och revisionsberättelsen för föregående kalenderår.

6. Bevilja ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga.

7. Val av valberedning för perioden fram till nästa årsmöte

8. Övriga av styrelsen eller medlemmarna väckta frågor.

 

Föreningens höstmöte hålls före utgången av november. Deltagande i mötet kan också ske digitalt vid extraordinära omständigheter.

Vid detta möte behandlas följande ärenden:

1. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet.

2. Konstatera huruvida mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

3. Fastställa mötets arbetsordning.

4. Fastställa verksamhetsplanen för det kommande verksamhetsåret.

5. Fastställa medlemsavgifter för det kommande året.

6. Fastställa budget för det kommande året.

7. Val av styrelsens ordförande och ett antal styrelsemedlemmar istället för dem vars mandatperiod utgår.

8. Val av en revisor med ersättare eller en verksamhetsgranskare med ersättare för innevarande revisionsperiod.

9. Övriga av styrelsen eller medlemmarna väckta frågor.

§ 12

Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas av föreningsmöte, varav minst 3/4 av de angivna rösterna måste omfatta ändringsförslagen. Ifall stadgeändring kommer att behandlas, bör härom nämnas i möteskallelsen.

§ 13

Beslut om föreningens upplösning ska fattas på samma sätt som är sagt i paragraf 12. I fall så sker, skall föreningens tillgångar tillfalla Ålands landskapsregering och användas för främjande av natur och miljöskydd inom landskapet Åland.

§ 14

I övrigt gäller vad i lagen om föreningar är stadgat.

 

Föreningens policyer

Hållbarhetspolicy 2018

Integritetspolicy 2018

Alkohol- och drogpolicy 2021

Riktlinjer för samhällspåverkan 2021

Folkbildningspolicy 2021

Riktlinje för miljö och säkerhet på utflykter 2021

Föreningen har också interna policyer och riktlinjer för t.ex. kommunikation, personal, sponsorsamarbeten, beslut per Capsulam, miljö och säkerhet på utflykter och uppförandekod.

På begäran handleder vi mindre åländska föreningar och erbjuder dem att använda Ålands Natur & Miljös mallar för exempelvis policyer och riktlinjer. Vi ger råd om förenklad administration och skapar samarbete. Samtidigt förenklas arbetet för små ideella föreningar utan personal.