Vision, Syfte, Mål

Vision

Ålands Natur & Miljö bidrar till att den hållbara livsstilen blir en del av identiteten hos alla som bor och verkar på Åland. Föreningen är ett forum som kanaliserar folks engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor och sporrar till gemensamma aktioner i samhället. Gemenskapen möjliggör medlemmarnas personliga utveckling och skapar ett kunskapsutbyte dem emellan.

 

Målsättning

Vårt mål är att nå vår vision. För att göra det krävs en stark, bärkraftig förening. Därför är målet att öka antalet aktiva och engagerade medlemmar och hålla medlemsantalet på en stabil nivå.

 

Rollförklaring

Ålands Natur & Miljö ska utgöra en stark aktör i arbetet med att utveckla det åländska samhället i en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar riktning. Föreningen bevakar miljöintressen i den åländska politiken proaktivt genom att delta i debatter och höranden, skriva insändare och närvara på sociala medier. Ålands Natur & Miljö bejakar också ålänningarnas natur- och miljöintresse genom vandringar och andra aktiviteter ute i naturen. Vi utbildar också i hållbarhet.

 

Arbetssätt

Verksamheten delas in i tre områden: Naturglädje, Samhällspåverkan och Folkbildning.

Vi arbetar med att driva omställningsarbetet framåt genom att bland annat aktivera våra medlemmar i studiecirklar. Tröskeln för att komma med och engagera sig i Ålands Natur & Miljö ska vara låg och studiecirklar som arbetssätt möjliggör för enskilda medlemmar att engagera sig i en eller några frågor av intresse och inte nödvändigtvis i all föreningsverksamhet. Ålands Natur & Miljö tar vara på medlemmars kompetens och agerar plattform och stöd för att driva medlemmars hjärtefrågor.

För att beskriva ett hållbart samhälle använder föreningen den definition som tagits fram av organisationen Det naturliga steget och utgörs av fyra hållbarhetsprinciper:

I det hållbara samhället utsätts inte naturen för systematisk….

 1. koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (t ex fossilt kol och tungmetaller).
 2. koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (t ex NOx, hormonstörande ämnen).
 3. undanträngning med fysiska metoder (t ex från trafikinfrastruktur, skogsskövling, överfiske).
 4. och i det hållbara samhället bidrar vi inte till att människor utsätts för strukturella hinder för hälsa, inflytande, kompetens­utveckling, opartiskhet och meningsskapande.

 

Värdegrund

Ålands Natur & Miljö baserar ställningstaganden på vetenskaplig forskning samt på väl underbyggda etiska synpunkter. Föreningen är partipolitiskt obunden och accepterar inte att finansiärer styr ställningstagande eller verksamhetens utformning.

Föreningen är en på medlemskap baserad förening, som värnar föreningsdemokratin. Detta förutsätter tydlig struktur för beslutsfattande och en öppen beredning. Föreningen är en medborgarorganisation, som ger utrymme för personer som vill bidra med frivilliga insatser.

Ålands Natur & Miljö försöker i första hand uppnå sina målsättningar genom en konstruktiv dialog, men har även beredskap att belysa problem och oangelägenheter, som exempelvis miljöbrott.

 

Åland 2030 för fulla segel och de fem farlederna mot hållbarhet

År 2018 lanserade vi vår egen tolkning av  utvecklings- och hållbarhetsagendans strategiska utvecklingsmål genom vårt hållbarhetsprogram ”Åland 2030 för fulla segel – De fem farlederna mot hållbarhet”. Programmet innehåller konkreta målsättningar och åtgärder för hur Åland ska vända skutan mot hållbarhet. Ålands Natur & Miljö använder programmet som en grund till arbetet med samhällspåverkan.

Ålands Natur & Miljös tolkning av de sju strategiska utvecklingsmålen beskrivs i föreningens fem farleder.

 1. Vi slår vakt om naturens resurser och möjligheter
 2. Vi driver samhället på naturens förnybara krafter
 3. Allt vatten har god kvalitet
 4. Vi lever i välstånd med kvalitet
 5. Vi bjuder in alla till samhällsbygget

 

Du kan ta del av programmet här: Åland 2030 för fulla segel

 

Föreningens fokusområden år 2022

Föreningens styrelse har beslutat att föreningen ska jobba med tre fokusområden varje år för att undvika att verksamheten blir för spretig. Området miljö och hållbarhet är väldigt brett och det är bättre att fokusera på enskilda områden än att försöka jobba med allt samtidigt. Föreningens fokusområden år 2022 är:

 1. Biologisk mångfald
 2. Östersjön i balans
 3. Hållbar konsumtion