Yttrande över lagförslag om höjning och indexering av avbytarstödet

Vi vill påpeka att mindre än en månads remisstid är väldigt kort svarstid, då det är tidskrävande att samla in synpunkter från medlemmarna, att sammanställa synpunkterna och sedan även få remissvaret godkänt i föreningens styrelse. Styrelsen sammanträder en gång per månad och beroende på när remissförfrågan kan det vara svårt att få mötestidpunkterna att sammanfalla med när svaren ska skickas in. Så vi vill gärna önska att remisstiden kunde vara minst två månader vid kommande remissförfrågningar.

Allmänt

En höjning av ersättningen enbart till avbytarna är ett steg i rätt riktning för avbytarna, men blir samtidigt ett problem för de lantbrukare som har svårt att få ekonomin att gå ihop. Att höja ersättningen till avbytarna men samtidigt inte höja den ersättningsprocent som landskapet ska ersätta till lantbrukaren (80 % förslaget fortsättningsvis) blir ett problem, eftersom kostnaden för avbytare då höjs för lantbrukaren. Remissförslaget gynnar därmed avbytare och deras verksamhet men inte lantbrukaren själv.

Lantbrukarna idag har det ofta tufft ekonomiskt och samtidigt är lantbruk en mycket arbetskrävande verksamhet. Många har ofta en bisyssla på sidan om lantbruket för att få ekonomin att gå ihop. De som har djur måste sköta om djuren alla dagar året om. Kostnader för utsäde, bränsle, foder och det mesta ökar medan ersättningen för lantbrukarnas produkter står stilla eller till och med sjunker. En höjning av avgifterna även för avbytare är ytterligare en kostnad som lantbrukaren måste klara av.

Samtidigt som ersättningen för avbytarna höjs skulle därför också ersättningen från landskapet behöva höjas, förslagsvis till 90% istället för nuvarande 80%.

Antalet timmar avbytare per djurenhet är alltför få. Ett exempel: en lantbrukare med 200 får har idag rätt till 75 timmar avbytare per år, vilket motsvarar cirka 9 stycken 8 timmars arbetsdagar. De här dagarna gäller då endast djurhållningen, där ingår inte arbete på åkrarna. Förslagsvis kunde antalet dagar för avbytare utökas med en dag per månad.

Det är lantbrukarna som håller våra landskap öppna och ser till att matförsörjningen tryggas på Åland. De borde få bättre stöd för detta.

Specifika synpunkter på lagtexten

5 § Avbytarstödets belopp

”Normen för avbytarstöd är till och med den 31 december 2020 35 euro per avbytar-

timme, för timanställda lantbruksavbytare är dock normen till och med den 31 decem

ber 2020 18 euro per avbytartimme. Grundat på de faktiska kostnaderna utbetalas av-

bytarstöd med 80 procent av dessa belopp.”

Kommentar: Vad är skillnaden på avbytartimme och timanställd? Det behöver förtydligas i lagtexten vad som menas.

 5 § Avbytarstödets belopp

”Normen för avbytarstöd är till och med den 31 januari 2025 40 euro per avbytar

timme, för timanställda lantbruksavbytare är dock normen till och med den 31 januari

2025 20 euro per avbytartimme. Grundat på de faktiska kostnaderna utbetalas avby-

tarstöd med 80 procent av dessa belopp.”

Ny paragraf 5a §

”Indexjustering av avbytarstödets belopp

 Landskapsregeringen justerar årligen avbytarstödsbeloppen. Till föregående års belopp läggs den ändring i det konsumentprisindex för Åland som fastställts av Ålands statistik- och utredningsbyrå och som ägde rum under det föregående kalenderåret, avrundat till

närmaste euro. De indexjusterade beloppen tillämpas från och med februari månad och fastställs av landskapsregeringen före utgången av januari månad.”

Kommentar: Här behöver det tydliggöras att indexjusteringarna startar från februari 2025 istället för de nuvarande fasta beloppen. I lagtexten står det bara att indexjusteringen tillämpas från februari månad men inte vilket år. (Det står tydligt i 5§ 1 mom. att det fasta stödet gäller till den 31 januari 2025.)

Övrigt

Föreningen Ålandsfåret r.f. har inte fått någon remissförfrågan medan Ålands fåravelsförening har fått remissförfrågan. Det vore bra om även föreningen Ålandsfåret inkluderas i remissförfrågningar gällande lagförslag som berör djurhållning.