Yttrande: lagförslag om ny landskapslag om bekämpning av flyghavre

Allmänt

Då flyghavre varit och fortfarande anses som ett av de besvärligaste ogräsen vid spannmålsodling är det bra att lagstiftningen moderniseras vad gäller både syn, bekämpningsplan, skyldighet att lämna uppgifter samt registrering över flyghavreförekomster.

Kommentar till förslag till lagtext

4 § Bekämpningsskyldighet

Skyldigheten att bekämpa flyghavre är mycket viktig för att dels få bort förekomster av flyghavre och dels för att förhindra spridning. Ålands Natur & Miljö uppmanar till så lite kemisk bekämpning som möjligt för att inte påverka övrig biologisk mångfald negativt och för att inte öka förekomster av giftiga bekämpningsmedel i naturen. I samband med att landskapsregeringen genom landskapsförordning utfärdar närmare bestämmelser om bekämpning och förhindrande av spridning är det därför önskvärt att i sista hand ta till kemisk bekämpning. Det borde även i samband med att förordningen utarbetas ses över hur mycket bekämpningsmedel som används på Åland idag, och att framåt i tiden följa upp att användningen av kemiska bekämpningsmedel på Åland minskar över tid.

5 § Anmälningsskyldighet
Anmälningsskyldigheten kommer att kvarstå vilket är viktigt.

6 § Syn och bekämpningsplan

Enligt det nya lagförslaget kommer tillsynen och bekämpningsplan att övergå från kommunerna till landskapet, vilket verkar logiskt eftersom landskapsregeringen verkar som tillsynsmyndighet även i andra jordbruksfrågor.

7 § Skyldighet att lämna uppgifter

Det är viktigt att uppgifter om förekomsten av flyghavre måste lämnas då ett område där det förekommer flyghavre överlåts.

14 § Flyghavreregister

Ett flyghavreregister ska inrättas enligt lagförslaget. Det är bra att det blir en kontinuerlig uppföljning på i vilka områden flyghavre existerat.