Utlåtande över förslag till principer för landskapets genomförande av Finlands program för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden 2021-2027

Ålands Natur & Miljö har skickat in följande utlåtande över förslag till principer för landskapets genomförande av Finlands program för Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden 2021-2027:

Vad gäller förslag till kriterier för lokal utvecklingsstrategi och förslag till stödberättigade kostnader har vi inga speciella synpunkter.

I dokumentet som beskriver landskapsregeringens principer för genomförande av programmet bifogas en bilaga som visar finansieringsramarna för Ålands genomförande av programmet. Denna finansieringsram har inte tidigare varit ute på remiss. Därför vill vi i detta utlåtande lyfta fram våra åsikter om finansieringsramarna.

Vi anser att fördelningen mellan de olika prioriteringarna i finansieringsramarna är väldigt ojämn. Att satsa uppemot närmare 5 miljoner euro på att främja hållbar vattenbruksverksamhet i jämförelse med att satsa cirka 2 miljoner på hållbart fiske och återställande och bevarande av biologiska resurser eller 580.000 på lokalt ledd utveckling är en fördelning vi anser att inte är korrekt.

Vattenbruket på Åland består i stort sett av havs- och landbaserad fiskodling, och kanske numer till en liten del algodling. Vi är alla väl medvetna om att havsbaserade fiskodlingar är en av de största utsläpparna av näringsämnen i havet. Enligt beräkningar som baserar sig på näringsinnehållet i det slam som kommer från den enda landbaserade fiskodlingen på Åland idag, är det rimligt att anta att den havsbaserade fiskodlingen idag bidrar med en fosforbelastning som motsvarar behovet av fosforgödsling på de åländska åkrarna samtidigt som kvävebelastningen från den havsbaserade fiskodlingen motsvarar ca 2/3 av behovet av kvävegödslingen av de åländska åkrarna. [1]  De åländska havsbaserade fiskodlingarna gör bra årliga resultat och borde därför inte ha behov av att söka finansiering för sitt hållbarhetsarbete

Att förstärka vattenbruksproduktionens konkurrenskraft i dess nuvarande form då majoriteten av fiskodlingarna är havsbaserade, anser vi är emot målet om rent vatten i Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda. Att landskapsregeringen avsätter 1,6 miljoner av egna medel till detta och sedan samtidigt avsätter samma summa på projektet rent vatten är kontraproduktivt.

På Åland är andelen medel från programmet som går till lokalt ledd utveckling betydligt lägre än i fastlandet [2] Mer pengar borde satsas på hållbart fiske, återställande och bevarande av biologiska resurser och lokalt ledd utveckling i förhållande till vattenbruket.

 

[1] Tabell 6, s. 33 https://static1.squarespace.com/static/624c280294d36657363b6528/t/637e13789a20a13aa1d3278b/1669206905899/20221121_RAScue_WP2_Report_FINAL.pdf

[2] Nya lokala fiskeaktionsgrupper har valts – Meri- ja kalatalousrahasto (merijakalatalous.fi)