Synpunkter på samråd och samrådsdokument för projekt Sunnanvind

Ålands Natur & Miljö tackar för inbjudan till samråd och möjligheten att ge synpunkter på samrådsunderlaget till projekt Sunnanvind.

Tyvärr kommer vi inte att hinna med att komma in med synpunkter på underlaget denna gång. Vi anser att svarstiden för ett projekt som är så omfattande som detta är alldeles för kort och ställer oss frågande till att ett projekt av den här digniteten för både den åländska ekonomin, befolkningen och miljön ska genomföras med så här snäva tidsramar. Kallelsen till samrådet gick ut endast en vecka innan samrådet vilket är alldeles för kort kallelsetid för ett projekt i den här storleksklassen som engagerar hela samhället.

Ett så här stort projekt anser vi borde ha minst 3 månaders svarstid. Det är ett omfattande material att gå igenom, bearbeta informationen, samla in samt sammanställa synpunkter på. Vår förening har styrelsemöten cirka en gång per månad vilket gör det omöjligt för oss att hinna göra allt detta. Föreningen kommer att fortsätta följa med utvecklingen gällande projektet och kommer helt säkert att delta i kommande information och diskussioner, men vi har i nuläget inte kapacitet att hinna skapa ett samlat material och bilda oss en tydlig uppfattning om föreningens samlade synpunkter gällande samrådsunderlaget, medverkans- och informationsplanen.

Till dessa synpunkter vill vi bifoga föreningens s.k. standardsvar om vindkraft som vi har haft som underlag till utlåtandeförfrågningar gällande vindkraft de senaste åren. Detta dokument kommer att uppdateras under år 2024 men är ändå en bra grund för att visa föreningens tankar gällande storskalig vindkraft på Åland.

Ålands Natur och Miljös styrelse