Synpunkter på lagförslag om miljöskadeavgifter

Synpunkter på utkast till lagförslag om miljöskadeavgifter och överenskommelseförordning om miljöskadeavgifter

Vi vill påpeka att en månads remisstid är väldigt kort svarstid, då det är tidskrävande att samla in synpunkter från medlemmarna, att sammanställa synpunkterna och sedan även få remissvaret godkänt i föreningens styrelse. Styrelsen sammanträder en gång per månad och beroende på när remissförfrågan kan det vara svårt att få mötestidpunkterna att sammanfalla med när svaren ska skickas in. Så vi vill gärna önska att remisstiden kunde vara minst två månader vid kommande remissförfrågningar.

Det skulle också vara bra om landskapsregeringen vid begäran om synpunkter, då det handlar om en blankettlag, även till materialet bifogar den rikslag som blankettlagen bygger på (på svenska). Det är svårt att ta ställning endast till den åländska blankettlagen utan att se helheten i den finska lagen tillsammans med den åländska blankettlagen.

Synpunkter

Ålands Natur och Miljö ser positivt på att landskapsregeringen föreslår att så långt som möjligt samordna det åländska systemet med rikets system gällande miljöskadeavgifter och miljöskadefonden. Detta är viktigt eftersom de flesta miljöskador är gränsöverskridande och därmed kräver samordnat beredskapsarbete och olycksberedskap.

Det är viktigt att reglerna för miljöskador upprätthålls och uppdateras. Kollektiv skyldighet att betala miljöskadeavgift hos utövare av verksamhet som orsakar en risk för förorening av miljön tryggar att medel finns för att skydda och återställa miljön då miljöskador uppkommer i framtiden.

Miljöskadefonden är viktig för att bekämpning av miljöföroreningar och återställande av förorenad miljö ska kunna utföras på ett snabbt och effektivt sätt, och för att skadelidande ska kunna få ersättning.