Synpunkter på förslag till ny landskapslag om mottagning i hamn av avfall från fartyg

Allmänna åsikter

Väldigt få synpunkter på lagförslaget har inkommit från föreningens medlemmar, Advisory Board och styrelse. I nuläget har Ålands Natur & Miljö därför inga direkta invändningar mot förslaget till ny landskapslag om mottagning i hamn av avfall från fartyg.

Positiva effekter

Det är bra att lagstiftningen förändras för att genomföra EU:s nya fartygsavfallsdirektiv, eftersom direktivet syftar till att ta itu med problem som inadekvata mottagningsanordningar, otillräcklig tillsyn och avsaknad av incitament för att lämna avfall på land. Direktivets målsättning är också att bidra till att skydda den marina miljön genom att minska mängden marint skräp från fartyg samt förlorade och övergivna fiskeredskap. I och med att direktivet harmoniseras med IMO:s MARPOL-konvention och EU:s avfallslagstiftning skapas ett mer sammanhängande och tydligt regelverk.