Synpunkter på fokusområden för fiskeleaderstrategi 2023-2027

 

Ålands Natur & Miljö har ombetts komma med synpunkter på fokusområden för fiskeleaderstrategin för 2023-2027. Här är föreningens synpunkter:

I det stora hela anser vi att de fokusområden som valts är bra. Det enda vi reagerade på var att ett långsiktigt mål skulle vara att öka konsumtionen av både vildfångad och ODLAD fisk under fokusområde 2. Vi anser att Leader inte ska stöda fiskodlingarna eftersom deras ekonomi är så pass god att de borde klara sig utan stöd.

Vi förordar istället stöd till att i högre grad konsumera lokal fisk istället för att konsumera fisk som odlats på konstgjord väg. Detta för att odlad fisk ger bieffekten att strömmingsbestånden utfiskas för att ge foder till fiskodling. Strömming är fullgod människoföda och den viktigaste bytesfisken för våra naturliga rovfiskar. Det är spännande att se hur andra fiskar som av tradition betraktats som ”skräp” kan användas.

Dock saknas i rapporten åtgärder för de stora hotbilderna:

  • Näringsläckagen från fiskodling och jordbruk som leder till övergödda vatten och förstörda lekbottnar.
  • Hög mänsklig exploatering längs stränderna där bryggor och muddring förstör lekvikar.
  • Den storskaliga industritrålningen (även om den kanske ligger utanför Leader-programmets påverkansområde).

 

Vi anser också att förvaltningstänket borde förtydligas. Det nämns flyktigt men borde lyftas till högre nivå. Om antalet fiskare (både fritids, husbehovs- och yrkesfiskare) ska öka i antal, hur säkerställer vi då att fiskbestånden inte drabbas av överfiske? Det har trots vårt krympande antal yrkesfiskare skett med gösbeståndet i Färjsundet. Det fria handredskapsfisket i Stockholms skärgård har haft en negativ påverkan på gäddbestånden.