Remissvar på förslaget om ändring av avfallsförordningen

Allmänt

Ålands Natur och Miljö är positivt inställda till att avfallslagstiftningen med förordning uppdateras och anpassas till de nya EU-bestämmelserna. Vår förhoppning är att detta ökar det cirkulära tänket och att återanvändning och materialåtervinning ökar markant, gärna mer än målsättningen i avfallsdirektivet. Synsättet på avfall behöver bli allt mera inriktat på att avfall är en cirkulär resurs. Uppdateringen av avfallsförordningen är också i linje med mål 7 i utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland[1] som siktar på att minska mängden avfall per person och öka cirkulariteten. Åland bör sätta återanvändnings- och återvinningsmålen högre än andra för att uppfylla målen i Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda.

Kommentarer till förslaget

Enligt förslagets 14 b § ska kommunerna redogöra för måluppfyllelse vart 5:e år gällande hur stor viktprocent av avfallet som förbereds för återanvändning och återvinning, är för sällan. Det sker så mycket utveckling inom avfallsområdet just nu så det skulle behöva redogöras varje år för hur målet i 13 § i landskapsförordningen (2022:22) om avfallsförordning uppfylls.

Det borde även finnas en planering för hur Åland ska uppnå EU:s avfallsplan. Då denna lyfts ur lagstiftningen föreslår vi att landskapsregeringen antar en ny plan/policy för cirkulär ekonomi.

Det vore också bra att se över möjligheter till rationaliseringar och kostnadssänkningar och minimera manuellt arbete gällande avfallshanteringen för att ålänningarna på sikt ska kunna få lägre kostnader för hanteringen av sitt avfall.

[1] https://www.barkraft.ax/mal-2030/mal-7