Vi uttalar oss om behovet av ökat naturskydd

Med anledning av den senaste tidens händelser kring naturskydd på Åland har Ålands Natur & Miljö skickat in denna text till media och landskapsregeringen den 14 december.

Åland behöver komma framåt med eftersatt naturskydd 

Med den senaste tidens uppståndelse kring inrättandet av ett naturskyddsområde kring Bogskär, står det klart att naturskyddet på Åland fortfarande har en lång väg att gå om vi skall uppnå de internationella målsättningarna på 30 % naturskydd år 2030. Det är väl känt att strömmingen utsatts för industriellt överfiske och att torsken likt tumlaren är hotad. Naturskyddsområdet kring Bogskär hade gett dessa arter ett välbehövligt marint reservat, från vilket de sedan kan sprida sig till allas gagn.  

Innan uppståndelsen kring Bogskär låg vattenskyddet på Åland på ca 3%. Skyddandet av Bogskärsområdet skulle innebära att vi kommer upp till ca 11% skydd. Naturskyddsfrågan gällande vattenskyddet skulle med andra ord vara långt ifrån löst, med hänvisning till de 30% som borde vara skyddat år 2030, även om hela Bogskärsområdet förblev skyddat.  

Vi kan i det färska regeringsprogrammet läsa att regeringen anser att en strategi behöver arbetas fram med fokus på att skydda och främja den biologiska mångfalden och skyddsvärda arter. Formuleringen kan vid första anblick ses som något positivt. Men vid närmare eftertanke kan vi inte låta bli att fundera på varför man inte valt att föra in de internationella målsättningarna om 30% skyddad natur år 2030 i regeringsprogrammet. När den nu påbörjade mandatperioden tar slut är det endast två år kvar till 2030. Beslut om naturskydd är bevisligen ärenden som behöver beredas, diskuteras och utvärderas, åtminstone om man ser på senaste tidens diskussioner i media. Detta tar tid som vi alla vet. En strategi för naturskydd är inte heller något som man förbinder sig att ta fram i det nya regeringsprogrammet, utan man fastställer närmast att ett behov finns för framtagande av en strategi om naturskydd. 

Med detta önskar Ålands Natur & Miljö att: 

  • Den nya regeringen förtydligar sina intentioner gällande det fortsatta arbetet kring naturskyddet på Åland.  
  • Konkreta planer för hur vi ska uppnå ett naturskydd på 30 % år 2030 läggs fram.  
  • Planen på att inrätta ett naturskyddsområde kring Bogskär står kvar.

Ålands Natur och Miljö r.f.