Utlåtande: Landskapsförordning om miljöersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning till områden med naturliga begränsningar

Konstateras att vissa av de förändringar som föreslås för ekologisk odling får motsatt verkan vad gäller målen (SO) 4,5,6 och 9 i EU:s direktiv: minskad belastning på vatten, mark och luft, biologisk mångfald, livsmedel och hälsa och klimatåtgärder, då förutsättningarna för vallodlingen försämras.

Då vallodling i växtföljden är grundförutsättning för ekologisk jordbruksproduktion medför förslaget att jämställa ekologisk vallproduktion med konventionell odling att ekologiska arealen på Åland sannolikt kommer att minska. Detta medför ökat beroende av importerad dyr och energikrävande konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel, samt sämre tillgång på vallfoder och högre priser för djurgårdarna. Miljömässigt ökar belastningen på jord, vatten, och hälsa samt medför större andel årlig obevuxen odlingsmark vilket ökar näringsläckaget och minskar bindning av koldioxid och kväve.

Fastän ändringarna i den föreslagna promemorian får följder som motverkar fastställda målsättningar för miljö-och klimatpolitiken också på Åland saknas det förklaringar till varför ekoodlingen skall minskas i förordningens detaljmotivering. Det har dock inofficiellt framgått att orsaken är så kallat stödmissbruk, i form av passiv ”improduktiv” vallodling i tidigare programperiod.  Som förslaget ser ut nu ”bestraffas” hela den åländska ekoodlingen och miljön.

Ändringsförslag

34 §
Det bör klargöras att ekoodling omfattas av möjlighet till tilläggsåtgärder.

36 §
Vår bestämda uppfattning är att lantbrukare som bedriver ekologisk produktion självklart behöver tillräckliga kunskaper inom sitt fackområde. Däremot ser vi de nya och strängare reglerna om utbildning och anmälan till ekologisk kontroll som ytterligare en åtgärd, som förutom de försämrade stödvillkoren, blir en hämsko för utvecklingen av ekologisk produktion på Åland. Vi föreslår att vederbörlig utbildning, 4 kursdagar för nya ekologiska odlare, bör genomföras under det första förbindelseåret. Vidare anser vi att odlare som inte tidigare är anmälda till kontrollsystemet för ekologisk produktion skall lämna in sin anmälan senast den dag då den årliga stödansökan senast skall lämnas in under året ifråga.

I texten nämns ingenting om karenstider för ekologisk produktion. Det måste framgå i klartext. Vi förutsätter att ersättningsbeloppen gäller efter genomförd och godkänd ekologisk kontroll redan från år 1.

47§
I villkoren för gröngödslingsvall bör odlingstiden framgå.  Det krävs tre år för ogräsreglering av tistel och för att möjliggöra odling också av effektivare kvävfixerande och strukturförbättrande växter, såsom Luzern.

Potatis bör ingå i trädgårdsväxter.

 

Mariehamn den 27.2 2023

Ekologiska odlarna på Åland rf                                Ålands Natur och Miljö rf