Trygg medverkan med Ålands Natur & Miljö

Ålands Natur & Miljö vill att alla ska känna sig trygga – i våra lokaler och på våra evenemang. Tillsammans kan vi skapa tryggare rum. Läs mer om hur vi tänker här:

Ett tryggare rum är ett utrymme/evenemang som erbjuder deltagarna en känsla av fysisk, psykisk och social trygghet. Förverkligande sker genom att tillsammans skapa gemensamma principer och genom att förutsätta att de som deltar följer principerna och genom att ingripa när principerna inte följs. Ålands Natur & Miljö vill göra allt vi kan för att alla ska känna sig trygga i våra lokaler och på våra evenemang. Känslan av trygghet är en subjektiv upplevelse. Vi kan inte garantera att alla känner sig 100 % trygga, men vi kan lova att agera så att lokaler/evenemang känns tryggare för var och en som är med. Alla vi tillsammans bidrar till att trygghet skapas för var och en.
 

Inom Ålands Natur & Miljö bryr vi oss om och respekterar varandra 

Vi är är hänsynsfulla mot varandra och hjälper till om någon behöver hjälp. Vi respekterar varandras åsikter, unikitet, gränser och rätt att vara sig själva. Vi lyssnar på varandra och utbyter åsikter på ett konstruktivt sätt. Tillsammans bidrar vi till en positiv stämning och uppmuntrar varandra. 

Inom Ålands Natur & Miljö får var och en vara sig själv 

Alla människor är olika och mångfalden berikar oss. Vi är öppna och förhåller oss respektfullt gentemot alla och vi utgår inte från att alla känner, vet och kan samma saker. Vi lyssnar öppensinnigt på varandra och skapar utrymme att alla kan göra sin röst hörd. Vi generaliserar inte och vi gör inga antagande om andra människors kön, sexuella läggning, bakgrund, nationalitet eller funktionsförmåga. Vi respekterar alla människors egna unika identitet.  

Inom Ålands Natur & Miljö är alla former av mobbing, kränkningar, trakasserier och diskriminering förbjudna. Ingen ska behandlas illa eller exkluderas på grund av kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, ursprung, ålder, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning eller någon annan personlig omständighet. 

Det är förbjudet att uttrycka eller bete sig rasistiskt, homofobiskt eller transfobiskt.

Hör av dig till oss 

Om du upplever eller uppmärksammar mobbing, kränkningar, trakasserier eller diskriminering inom Ålands Natur & Miljö, kontakta föreningens personal eller styrelse. Vi vill ständigt utveckla och förbättra oss och välkomnar din återkoppling. Du kan maila på info@natur.ax och styrelsen@natur.ax 

Vår strävan är att Ålands Natur & Miljö är en trygg och inkluderande förening för alla, som verkar för naturglädje, välmående och bärkraft till hela Åland.