Synpunkter på Marint åtgärdsprogram 2022-2027

Allmänna åsikter

Föreningen ser positivt på de nya åtgärderna som alla borde ha varit en självklarhet sedan tidigare. Med de nya tilläggen blir åtgärdsprogrammet mer heltäckande, samtidigt som man ämnar utveckla samarbetet med våra grannar i öst och väst och till viss del också globalt. Samarbete över nationsgränser behöver ske om målsättningen om en välmående havsmiljö ska gå att uppnå.

Eftersom åtgärderna i nuläget är på en övergripande nivå ser vi fram emot att följa hur de utvecklas noggrannare och sedan genomförs. Ett flertal av de marina åtgärderna går ut på att stärka nätverk, utveckla kunskapsunderlag och modeller och ta fram handlingsplaner. För att kunna uppnå målsättningarna i utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland [1] är det väldigt viktigt att

  1. Se till att kunskapsunderlagen inom en snar framtid används för att genomföra åtgärder.
  2. Skapa en tidsplan för när åtgärder som framkommer i handlingsplanerna ska genomföras.

Några synpunkter på de nya åtgärderna

Vad gäller ny åtgärd nr. 5 (Samverka och byta kunskaper kring hållbara fiskebestånd i Östersjön) anser vi att det är bra att strömmings- och skarpsillstrålningen ses över. Som trålningen sker idag är det inte hållbart[2]. På land finns det strikta krav på hur odlingsmark får användas och hur odling ska ske för att produkterna ska klassas som hållbara. För havet som är en annan viktig livsmedelskedja för människan råder inte samma strikta regleringar av nyttjande.

Ny åtgärd nr. 6 (Bevara viktiga natur-, kultur- och miljövärden) ser vi som en spännande åtgärd. Det ska bli intressant att se hur den kommer att kunna förverkligas.

Ny åtgärd nr. 8: Strandängar och stränder är viktiga områden för den biologiska mångfalden både ovan och under vattenytan[3]. Vasskörd är en bra åtgärd, men betande djur är en mer långsiktig lösning som kräver mindre arbetsinsatser.

Hur ska det säkerställas att stränderna inte exploateras genom utökad bebyggelse? Trenden pekar på ökad exploatering av strandområden. En ökande befolkning och mindre strikta jordförvärvsregler kommer att påskynda denna trend. Ytterligare en gång får naturen ge vika för ekonomiska intressen. Hur beaktar landskapsregeringen detta? Vi anser att man bör skapa betydligt fler marina reservat än vad som finns idag för att främja den ekologiska balansen i havet.

Sammanfattning

Det är bra att arbetet med de befintliga marina åtgärderna fortsätter. De nya åtgärderna kompletterar de befintliga och breddar åtgärderna ytterligare. Samarbete med andra länder och regioner är viktigt för att kunna uppnå en god havsmiljö.

Det är viktigt att resultat från undersökningar och handlingsplaner kommer till användning. Den senaste tidens miljö- och klimatrapporter pekar på att alla åtgärder för en förbättrad miljö behövs snarast och gynnar allt liv på vår planet; både djur, växter och människor.

[1] https://www.barkraft.ax/sites/default/files/attachments/page/utvecklings-och-hallbarhetsagenda-for-aland_0.pdf

[2] https://balticsea2020.org/images/Bilagor/BS2020_VISION_FOR_OSTERSJONS_FISKE_2020.pdf

[3] https://forskningsblad.geo.su.se/strandaengar