Synpunkter på lagförslag om anpassad kommunal avfallshantering

Allmänt

Ålands Natur och Miljö är positivt inställda till att rikets avfallslag uppdateras och anpassas till de nya EU-bestämmelserna. Vår förhoppning är att detta ökar det cirkulära tänket och att återanvändning och materialåtervinning ökar markant, gärna mer än målsättningen i avfallsdirektivet. Synsättet på avfall behöver bli allt mera inriktat på att avfall är en cirkulär resurs.

Olika effekter av lagförslaget

Det är bra att definitionen av tätort tydliggörs, det minskar risken för missförstånd och feltolkningar i avfallshanteringen.

I landskapsregeringens förslag föreslås att en kommun ska kunna besluta att fastighetsvis avfallshämtning inte ordnas i en del av kommunen eller hela kommunen. Det föreslås också att kommunerna kan besluta att fastighetsinnehavaren avtalar om avfallstransporten med en avfallstransportör. Detta kan vara både positivt och negativt.

Positivt är att fastighetsinnehavarna själva kan avtala om avfallstransporten och påverka t.ex. hur ofta avfallet ska hämtas. Detta ökar individens självbestämmande och delaktighet, vilket kan motivera fastighetsinnehavaren att sortera sitt avfall bättre.

En negativ aspekt är, att om fastighetsvis avfallshämtning inte ordnas, kan antalet transporter öka i och med att alla fastighetsägare själv ska avtala med en avfallstransportör om hämtning. Central upphandling av transporterna skulle istället kunna minska antalet transporter.

Frågeställningar

Hur garanteras att landskapsregeringens avfallsplan blir så detaljerad så man uppfyller målen om cirkulär ekonomi i utvecklings- och hållbarhetsagendan?

De kommunala avfallshanteringsföreskrifterna måste också vara tillräckligt detaljerade för att en god sorteringsgrad ska kunna uppnås. Hur säkerställer landskapsregeringen och kommunerna att enskilda hushåll uppfyller kraven på sortering och en god avfallshantering?

En central fråga är hur vi får människor att sopsortera så bra som möjligt? Den enskilda människan behöver vara motiverad för att sortera sitt avfall. Sådant som enligt forskningen får människor att ändra sitt beteende och sortera mera är t.ex.  delaktighet, självbestämmande, närhet och tillgänglighet för sopsortering, enkel och lättförståelig sopsortering och information samt positiv återkoppling på sorteringen [1] [2]

Hur planerar landskapsregeringen att regelbundet följa upp att avfallsplanen följs, hur kommunernas återanvändnings- och återvinningsprocenter och sorteringen i enskilda hushåll utvecklas?

[1] http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:1346614/FULLTEXT01.pdf

[2] https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6523-2.pdf