Planerar du vassröjning i sommar? Läs det här först!

Vassbestånden på våra breddgrader ökar med 1-8 % varje år. Främst beror ökningen på mänsklig aktivitet, övergödning, exploatering av kustområden och fartygstrafik. En mångsidig vassmiljö är viktig för naturens mångfald. Men täta, igenvuxna vassområden minskar i stället den biologiska mångfalden.

Vassens +
+Bra miljö för häckande fåglar
+Barnkammare för fisk
+Stabiliserar sediment och binder näringsämnen, fram för allt om den växer vid diken eller floder.

Vassens –
– Om den växer tätt på för stora ytor bidrar den till minskad biologisk mångfald och lägger andra arter i skuggan, både växter och djur. Detta syns ofta vid platser där människor byggt anläggningar vid vatten, tex i närheten av hamnar eller kajer.

Om du planerar att röja bort vass i sommar behöver alltid naturhänsyn tas, och det finns flera saker som är viktiga att tänka på.

*Effektivast är att röja vass precis i början av sommaren, men försäkra dig då om att inga fåglar häckar i området innan du drar i gång! Om fåglar häckar i området är i stället augusti och framåt en bättre period för vassröjning.

*Röj flera år i rad på samma ställe för lyckat resultat.

*Gå försiktigt fram. Röj bara en liten del åt gången, öppna tex en liten kanal genom vassruggen. En sådan miljö trivs fiskar i!

*Se till att du inte får med dig blågröna alger upp i stället för vass, och rör inte upp sediment från botten. Två tredjedelar av vassen utgörs av rotsystem.

*Se till att du får med dig alla delar av den bortklippta vassen från vattnet. Nedbrytning av död vass förbrukar syret i vattnet, och ruttnande vassmassa släpper ut metangas då den ligger kvar. Om du i stället tar vara på vassen kan du tex använda den som jordförbättrare i dina odlingar lite längre fram.

*Muddra inte. Då frigörs näringsämnen i vattnet och vattenkvaliteten blir sämre.

*Om du tänker röja vass på ett större område eller i en känslig miljö; kontakta Miljöbyrån på Ålands landskapsregering och planera röjningen tillsammans med dem.

Vill du fördjupa dig mer kan du läsa tex  här och här