Och vinnarna är….

Nu har ålänningarna sagt sitt om vilka landskapsarter vi vill ha!

Ålands Natur & Miljö har i samarbete med nätverket bärkraft.ax och i enlighet med Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda mål 4 ”Biologisk mångfald och ekosystem i balans och mål 2 ”Tillit och delaktighet”, i samband med Åland 100 tagit initiativ till en omröstning till fem nya landskapsarter för Åland. Syftet har varit att sprida kunskap om biologisk mångfald och samtidigt genomföra en demokratiövning för alla.

Kategorierna för landskapsarterna har varit fjärilar, skalbaggar, groddjur, makrofyter och träd. Tanken var att inkludera och lyfta både kända arter och arter som kanske inte alla känner till, men som har en viktig funktion i vårt ekosystem, eller sådana arter som är speciella för Åland.

Kandidater har nominerats av Ålands Natur & Miljös grupp för biologisk mångfald, tre för varje kategori. På detta sätt lyfter vi femton arter som spelar en roll i Ålands ekosystem. Satsningen har fått stöd av Åland 100.

För att samtidigt göra en övning i demokrati och delaktighet har initiativtagarna samarbetat med biblioteken runtom på Åland, vilket tagit fasta på deras funktion som demokraticentrum och kunskapsspridare. Under maj månad ställdes valbås och -urnor upp på biblioteken och kandidatarterna porträtterades genom valaffischer och “valintervjuer” med respektive art.

Sedan har biblioteksbesökare röstat på sina favoriter via valsedlar i båsen.

Biblioteken har gjort ett stort jobb för att locka röstande och sedan räkna rösterna. Satsningen har fått ett positivt mottagande, särskilt barnen har utnyttjat sin rösträtt i valet. En bibliotekarie säger:

Röstningen har tagits emot väl och jag upplevt att valet har väckt diskussion om demokratin, valhemligheten, om att ingen får pressa andra att rösta enligt egna åsikter, att alla har bara en röst, och på det sättet har alla samma värde när det gäller demokrati. Alla skolklasser var in och röstade, även daghemmet var in med några barn. Många föräldrar röstade tillsammans med sina barn.

1794 röstsedlar kom in, och vinnare i varje kategori är följande:

Vinnare fjärilar: Apollofjäril (827)

Vinnare skalbaggar: Sjuprickig nyckelpiga (1149)

Vinnare groddjur: Större vattensalamander (1083)

Vinnare makrofyter: Blåstång (886)

Vinnare Träd: Vildapel (715)

Nu har resultatet lämnats in till landskapsregeringen och utvecklingsminister Alfons Röblom, tillsammans med en anhållan om att fatta ett politiskt beslut som fastslår dessa arter som Ålands landskapsarter. Efter det hoppas initiativtagarna att landskapsarterna ska fortsätta inspirera till aktiviteter inom kunskap, kultur och konst runtom på Åland.

Lyssna på ett radioinslag om landskapsarterna här.