Policy för sponsorsamarbeten

Om Ålands Natur & Miljö

Ålands Natur och Miljö r.f. är en folkrörelse som verkar för naturglädje, välmående och bärkraft till hela Åland! Föreningen är ideell och partipolitiskt obunden. Föreningen fungerar som ett forum som kanaliserar engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor och sporrar till gemensamma aktioner i samhället. Gemenskapen möjliggör medlemmarnas personliga utveckling och skapar ett kunskapsutbyte dem emellan. Eftersom medlemmarnas engagemang ständigt är i centrum leder detta till en heltäckande och modern verksamhet där en gemensam vision om en hållbar livsstil är utgångspunkten.

Definition

För att definiera sponsorsamarbeten använder sig av Ålands Natur & Miljö av International Code of Sponsorship.
"Ett kommersiellt avtal mellan en sponsorpart och en sponsrad part. Sponsorparten tillhandahåller finansiering eller annat stöd för att erhålla ett samarbete med den sponsrade parten; som att koppla den sponsrade parten till sponsorpartens verksamhet. Den sponsrade parten ger rättigheterna att lyfta fram samarbetet samt andra överenskomna direkta eller indirekta fördelar för båda parterna." (International Chamber of Commerce, 2003). 

Syfte och mål med samarbetet

Ålands Natur & Miljö anser att alla i det åländska samhället, individer, företag, organisationer, kommuner och regering, kan bidra till att nå visionen om naturglädje, välmående och bärkraft för hela Åland. Syftet med sponsorsamarbetet är att stärka samarbetet mellan föreningen och företaget i hållbarhetsfrågor. Detta ska gynna den åländska naturen, miljön och samhället likaväl som företaget och föreningen och dess medlemmar. Målet med samarbetet är ökad kompetens genom utbyte av tjänster och samtidigt en spridning av kunskap i miljöfrågor, internt och externt.

Utgångspunkter för samarbetet

Ålands Natur & Miljö söker endast sponsringssamarbeten hos de som stödjer föreningens vision; naturglädje, välmående och bärkraft till hela Åland! Sponsringssamarbeten ingås med företag som aktivt strävar mot att driva en mer ansvarstagande verkmsamhet. I och med samarbetet kan båda parter ytterligare uppmuntra miljöhänsyn samt bidra till ett mer hållbart samhälle. Genom samarbetet möjliggörs aktiviteter som inte annars skulle ha genomförts eller så höjs målsättningarna för redan beslutade aktiviteter. Sponsring av Ålands Natur & Miljös verksamhet ska vara öppen och tåla granskning. Föreningen ansvarar för att motivera sina handlingar och synpunkter samt sakligt bemöta eventuella klagomål.

Värdegrund

För att beskriva ett hållbart samhälle använder föreningen den definition som tagits fram av organisationen Det naturliga steget och som utgörs av fyra så kallade systemvillkor eller hållbarhetsprinciper.

I det hållbara samhället utsätts inte naturen för systematisk...

1. koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (tex fossilt kol och tungmetaller)

2. koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (tex NOx, hormonstörande ämnen)

3. undanträngning med fysiska metoder (tex från trafikinfrastruktur, skogsskövling, överfiske)

Och, i det samhället hindras inte människor systematiskt...

4. från att tillgodose sina behov (tex via missbruk av politisk och ekonomisk makt, utanförskap etc).

Samarbeten får inte komma i konflikt med föreningens värderingar. Föreningens synsätt är objektivt oberoende sponsring. Föreningen behandlar alla eventuella samarbeten som enskilda innan samarbete ingås och väger in hur båda parter kan gynnas av samarbetet, med både nuläge och mål som utgångspunkter. Föreningen samarbetar inte med företag som bedriver verksamhet som uppenbart går emot systemvillkoren, eftersom samarbetet grundar sig på visionen om ett hållbart samhälle. Innan samarbete ingås utvärderas både nuvarande hållbarhetsarbete men också vilken fullständig nytta samarbetet kan leda till, med systemvillkoren i åtanke.

Vad erbjuder Ålands Natur & Miljö i samarbetet?

Föreningen strävar alltid efter att hålla en hög standard på alla samarbeten. Genom samarbetet får båda parter en plattform för att kommunicera miljöarbete samt möjligheter att förmedla sunda värderingar. Samarbetsföretaget kan även i extern kommunikation fungera som ett gott exempel gällande ansvarstagande och skonsamhet. Samarbetsföretag ska kunna förvänta sig ett professionellt och sakligt bemötande från föreningen oavsett ärende. Vid frågor kring hur erhållna medel används under arbetets gång ska föreningen ge tillförlitliga och aktuella svar. Samarbetet kan användas som ett marknadsföringsredskap men inte på ett sådant sätt att det förknippas med konkreta miljöåtgärder. Samarbetsföretaget får till exempel inte använda föreningens logo på ett sådant sätt att denna kan bli misstagen som en miljömärkning.

Vad förväntar sig Ålands Natur & Miljö av sponsringsparten?

Hållbar utveckling är ledstjärna för samarbetet, vilket i praktiken innebär att kontinuerligt uppvisa hänsyn för miljö och människa, vidta åtgärder för miljöförbättring samt sträva efter att minska negativ miljöpåverkan. Samarbetsföretaget har ett eget ansvar att hålla sig uppdaterad om och väga in hållbarhetsarbetet i arbetet - Ålands Natur & Miljö ger verktyg på vägen, både genom att stötta och driva på hållbarhetsarbetet. Konkreta och specifika målsättningar för sponsorsamarbetet ska finnas, för att ändamålsenligt ha möjlighet att utvärdera samarbetet under och efter samarbetet.

Praktisk information

Ålands Natur & Miljö accepterar inte att finansiärer styr ställningstaganden eller verksamhetens utformning. Föreningen har rätt att avböja eller avbryta samarbeten av skäl som anges under temat Värdegrund. Alla sponsorsamarbeten utvärderas grundligt innan de ingås för bibehållen trovärdighet. Föreningen åtar sig att fullfölja aktiviteten där samarbete efterlyses och sponsringen används till det överenskomna ändamålet. Om förutsättningarna för att utföra ändamålet drastiskt förändras kan föreningen häva avtalet och återbetalar eventuella medel som har erhållits i förhand. Om aktiviteten redan har startat har föreningen rätt att inte återbetala de medel som använts för arbetet innan avtalet hävs, som exempelvis administrationskostnader. Om avtalet hävs behandlas dock varje fall enskilt. Föreningen försöker i första hand uppnå sina målsättningar genom en konstruktiv dialog, men har även beredskap att upplysa allmänheten om exempelvis miljöbrott. Samarbeten får inte ha en negativ inverkan på föreningens trovärdighet eller anseende. Om Ålands Natur & Miljö under samarbetet erhåller information om företaget som uppenbart strider mot föreningens värderingar så häves sponsorsamarbetet för båda parters skull, ifall inte en ändamålsenlig dialog uppkommer. Föreningen förbinder sig till att inte äventyra den välvilja som samarbetspartern visar genom sponsring. När avtalet löper ut ska Ålands Natur & Miljö inte i efterhand kritisera samarbetspartnerns agerande ifall informationen om eventuella stridigheter mot systemvillkoren fanns tillgänglig under sponsringssamarbetets gång. 

Att ingå ett samarbete med Ålands Natur & Miljö

Båda parter diskuterar värdet på sponsringen och vilken typ av tjänster de erbjuder innan samarbete ingås. Föreningen upprätthåller alltid sponsoravtal skriftligen, oberoende av ekonomisk omfattning. Avtalet ska innefatta ansvarsfördelning, syfte och mål med samarbetet, benämning av sponsringssumman och förväntad motprestation, tidpunkter för när avtalet träder i kraft och när det löper ut samt när avtalet kan sägas upp av endera part. Båda parterna har ett jämlikt ansvar att uppfylla överenskommelsen, oavsett vad innehållet i överenskommelsen är, och sponsoravtalet ska gynna båda parter. Om samma aktivitet har flera samarbetsföretag ska sponsoravtalet tydligt visa vilka delar samarbetsföretaget faktiskt stöttar. Föreningen ska se till att samarbetsföretagen får ett rättvist utrymme i förhållande till det som har erbjudits till samarbetet. Helst ska föreningen redan i första kontakt informera eventuella samarbetsföretag om att flera företag kommer att bli kontaktade i samma ärende. Alla samarbeten som Ålands Natur & Miljö ingår i är offentliga, men föreningen lämnar inte vidare kontaktuppgifter till samarbetsföretaget till övriga företag, föreningar eller privatpersoner.