Samhällspåverkan

Vi vill skydda hotade ålgräsängar

I och med upphandlingen av den första kortruttsfärjan för sträckan Svinö-Gripö meddelar landskapsregeringen en förändring av den farled som färjan ska trafikera. Eftersom den nya farleden riskerar att påverka rödlistade ålgräsängar negativt, riktar nu Ålands Natur & Miljö kritiska frågor till miljöbyrån. ”Det är ett ingrepp som inte borde tillåtas”, menar kansliledare Simon Holmström.

Tags: 

Advisory Board 2018-2020

Föreningen lanserade sitt program Åland 2030 för fulla segel - De fem farlederna mot hållbarhet under sommaren 2018 efter ett systematiskt arbete av Advisory Board (rådgivande styrelse). Men efter lanseringen behövs ett strategiskt arbete för att kommunicera programmet och förankra det i det åländska samhället. Om Advisory Boards uppdrag före lanseringen var att ta fram innehållet i programmet är dess uppdrag efter lanseringen att vägleda föreningen i hur programmet ska förverkligas. 

De unga tar täten i hållbarhetsarbetet

Närmare 100 ungdomar och unga vuxna (15-29 år) från Norden och Östersjöregionen möttes i Mariehamn för premiärupplagan av toppmötet ReGeneration 2030 Summit. Mötet blev födelsen för en ny rörelse med syftet att bidra till förverkligandet av de sjutton globala målen i Agenda 2030. Att mötet arrangerades på Åland blev ett naturligt val med anledning av Ålands hållbarhetsarbete och nätverket bärkraft.ax som Ålands Natur & Miljö är en aktiv del av. 

Tags: 

Vi lämnar besvär mot kortrutten

Den 31 maj fastställde landskapsregeringen den första vägplanens första etapp inom kortruttsprojektet. Det blev klart idag att Ålands Natur & Miljö besvärar sig över beslutet till HFD med stöd av Natur och Miljö. Man menar att beslutet ”överskrider lagens stipulationer om rimlig negativ miljöpåverkan” och därför bör återtas.

Tags: 

Vi lanserar "Åland 2030 för fulla segel"

https://www.natur.ax/sites/www.natur.ax/files/aland_2030_for_fulla_segel_-_hela_rapporten.pdfÅlands utvecklings- och hållbarhetsagenda räcker inte. Det är budskapet från Ålands Natur & Miljö när de på den fjärde upplagan av Forum för Samhällsutveckling lanserade sitt program ”Åland 2030 för fulla segel”. Programmet anger 18 konkreta målsättningar för var Åland ska vara år 2030 med flera åtgärdsförslag.

Tags: 

Forum för Samhällsutveckling IV

Forum för samhällsutveckling är nätverkets årligen återkommande mötesplats. Under Forum för samhällsutveckling kommer nuläget i förhållande till visionen samt den aktivitet och handling som pågår just nu att belysas. Vi kommer att ha hjälp av agendans Statusrapport 2, som överlämnas av utvecklings- och hållbarhetsrådet till deltagarna vid Forum för samhällsutveckling.

Tack till alla 2004 undertecknare!

Måndagen den 7 maj överlämnades medborgarinitiativet för en hållbar skärgårdstrafik till lagtingsdirektören Susanne Eriksson av Ålands Natur & Miljös kampanjnätverk. De 2004 undertecknade uppmanar lagtinget att uppdra landskapsregeringen att ta fram hållbara alternativ till kortrutten. Initiativet har alltså kommit upp i så många giltiga namn att det kommer att tas upp för behandling i lagtinget.

Tags: 

Va vadde för rutt sa du? - Föglö

Nya trafiklösningar behövs för att trygga kommunikationerna och därmed skärgårdens framtid. Landskapsregeringens förslag, kortrutten, möter dock stort motstånd. Frågan är om kan man motivera ekonomiska inbesparingar med de ingrepp och den offentliga upplåning på 40 miljoner euro som krävs? I landskapsregeringens planer finns att göra intrång på värdefull skärgårdsmiljö, viktiga kulturhistoriska miljöer och landskapsbilden. Dessutom planerar man att förnya fartygen först när de är gamla. Vi kan inte längre vänta med tonnagebytet! Det måste finnas andra alternativ! 

Sidor