Kampanj för en hållbar skärgårdstrafik

Landskapsregeringen planerar att sätta spaden i marken för kortrutt i södra skärgården. Det skulle vara ett bakslag i strävan att nå ett hållbart Åland. Folkrörelsen Ålands Natur & Miljö bedriver därför en kampanj för att få landskapsregeringen och tänka om för att säkerställa att vi når en hållbar trafiklösning som kommer samhället till gagn.

Lagtinget har genom godkännande av tilläggsbudgeten under våren 2017 gått in för att landskapsregeringen får en investeringsfullmakt om 40 miljoner € för att kortruttsprojekt västra och östra Föglö ska gå vidare in i nästa fas. Av dessa medel ska 25,7 miljoner € gå till byggandet av en över 500 m lång bro över Spettarsundet, exploatering av Gripö i form av vägar och färjfäste samt vägar på fasta Föglö. Dryga 12,3 miljoner € planeras tillfalla nya vägar i Hastersboda, färjfäste, upprustning av bro över Brändö strömmen och dragning av ny färjeled. Direktiven finns att hämta här. Dessutom tillkommer investeringkostnaden om ca 18,5 miljoner € på två nya färjor.

Ålands Natur & Miljö menar dock att en djupgående förändring i trafiksystemet måste utgå från Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda och därmed föregås av en grundlig samhällsanalys med sikte på att Åland ska bli bärkraftigt 2051. Kortrutten förutsätter att rådande fossildrivna färjor finns kvar i systemet i decennier framöver, och gör dessutom stora ingrepp i natur- och kulturmiljöer på västra och östra Föglö. En samhällsutveckling i skärgården kan uppnås på andra mer hållbara sätt, som också förankras stadigt hos allmänheten. Kortruttsprojektet går därmed stick i stäv med Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda genom att bygga in samhället i historiska strukturer istället för att ha en omställningsambition. Framtiden bär på elektrifiering av tonnaget, fler passagerartransporter och utbyggda kollektivtrafiksystem, vilket minskar behovet av biltrafik, och ett värnande om naturmiljön och kulturlandskapet.

Därför driver föreningen sedan hösten 2017 en kampanj för att förmå politikerna att tänka om i denna viktiga fråga. Kampanjen utgår från det åsiktsdokument som finns att läsa i bilagan nedan och fokuserar på att bilda samhällsopinion. Kampanjen har fått stort stöd, också indirekt av miljöbyrån via sitt utlåtande om naturvärden på Gripö, som du kan läsa i bilagan nedan.

I augusti 2017 initierades föreningens nätverk för en hållbar skärgårdstrafik, som koordinerat kampanjen. De har framför allt:

  • koordinerat opinionsbildningsinsatser
  • tillsatt en utredning för att hitta alternativa förslag till kortrutten (snabbrutten)
  • lämnat in en skrivelse till miljöbyrån om kortruttens laglighet från naturvårdssynpunkt
  • koordinerat medborgarinitiativet En hållbar skärgårdstrafik
  • framfört snabbfilmen om en hållbar skärgårdstrafik
  • lämnat in synpunkter på vägplanen för västra Föglö, etapp 1 och 2
  • formulerat ett besvär mot vägplanen för västra Föglö, etapp 1

Har du intresse att delta i nätverket eller har du frågor, kontakta kansliledare Erin Gäddnäs.
 

Bilagor finns att hämta nedan:

Märk väl att tidsangivelsen för filen "snabbruttens karta för 2030" avser Kökar-Långnäs och inte hela sträckan från Galtby.