Ålands Natur & Miljös valteser 2015-2019

Inför lagtings- och kommunalvalet 2015 presenterade Ålands Natur & Miljö sina egna valteser. Teserna har formulerats gemensamt av ett aktivt gäng bland våra dåvarande 765 medlemmar; gruppen för en bärkraftig politik.

Vårt gyllengröna tillfälle

Lagtinget beslutade 2014 enhälligt att det åländska samhället ska vara hållbart i sin helhet 2051. Nästa landskapsregering är den första som tillträder med hållbarhetsstrategin som grund för sitt arbete. Ålands Natur & Miljö ser detta som ett gyllengrönt tillfälle för alla som bor och verkar på Åland. Vi vill vara delaktiga i att sporra och stöda till verkställande av strategin. Inför Lagtings- och kommunalvalet presenterar Ålands Natur & Miljö vår vision och våra valteser. Dessutom ger vi tre löften till den nya regeringen.

Ålands Natur & Miljö har en vision om ett Åland där naturglädje, välmående och bärkraft är ledorden. I ett sådant samhälle löses också de största problemen som identifierats i strategin, där de planetära gränserna redan överskridits, nämligen utsläpp av växthusgaser, förlust av biologisk mångfald och övergödning genom kväve.Hur hänger den ekologiska och sociala hållbarheten ihop? Hur vidareutvecklas dagens samhällsekonomiska system till ett bärkraftigt system inom ramarna för ekologisk och social hållbarhet? Beslut som vägleds av kortsiktig vinst anser vi vara oetiska. Betalar inte du och jag det verkliga priset gör någon annan det, i någon annan del av världen eller våra barn och barnbarn. Vi ser redan idag att vi får betala dyrt för tidigare generationers handlingar.

Naturen är fundamentet för vår existens. I en frisk natur lever friska människor. Vetenskapliga fakta och de flestas personliga upplevelser visar på att vi människor behöver ha tillgång till natur för att må bra. Naturglädje leder till välmående hos både människa och ekosystem, för det vi känner till och uppskattar vill vi värna om. Det handlar inte enbart om att säkra tillgången till skog och sjö i din närhet, utan minst lika mycket om att få naturglädjen att växa inom dig och dina medmänniskor, oavsett om du lever i stan, på landet eller i skärgården.

Ekologiska och sociala system ger oss tjänster som om de förstörs kan vara oersättliga, bl.a. rening av vatten och luft, tillit, pollinering av växter och gemenskap. Här är kopplingen mellan vårt beroende av naturen och varandra för välmående och den ekonomiska vinsten tydlig. Det står oss alltså dyrt att förstöra dessa system. Nyckelorden är planera, skydda, bevara, uppmuntra och främja.

Vår vision för det åländska samhället är således

Naturglädje, välmående och bärkraft till hela Åland!

De följande fyra valteserna innebär steg i riktning mot förverkligandet av visionen.

Ålands Natur och Miljös valteser

1. Låt blomstrande människor stärka det åländska samhällets bärkraft!

Ålands Natur & Miljö anser att den enskilt viktigaste faktorn i förädlingen av vårt gemensamma åländska samhälle är att vi tillsammans ger varandra möjlighet att blomstra utifrån våra individuella förutsättningar. Att känna livsglädje, att duga och behövas. Att hjälpa till och att dela med sig. Människor som mår bra är hållbara människor, som orkar leva efter sina värderingar, vara entreprenörer och ta hand om sin värld och planet. Vår gemensamma bärkraft och resiliens förstärks. Vad händer om vi alla, föräldrar, dagis, skola och övriga i samhället, lyfter fram och premierar självkänsla och medmänsklighet på minst samma nivå som prestationer och statusprylar hos såväl barn som vuxna?

Ålands Natur & Miljö vill att Landskapsregeringen kommande mandatperiod tar initiativ till en bred folkbildningsinsats, med syfte att involvera alla som bor på Åland i förverkligandet av ett hållbart Åland 2051.

2. Förvalta våra gemensamma resurser tillsammans!

Åland är geografiskt sett ett så litet område att miljön och människorna har allt att vinna på att införa en helhetssyn på fysisk planering, med andra ord en gemensam planeringsmyndighet som handhar både general- och detaljplanering över kommungränser, inklusive vatten- och havsområden. Denna helhetssyn innehåller tydliga strukturer för allmänhetens, markägarnas och kommunernas delaktighet i ett tidigt skede. Den skyddar värdefulla naturmiljöer och biologisk mångfald, insektskorridorer i tätbebyggda områden samt känsliga gränsområden mellan vatten och land genom fredande, konkretiserat naturreservat, nationalparker, skyddszoner och ett åländskt strandskydd. Samtidigt som den pekar ut de platser där exploatering ska och bör ske.

3. Planera mer för människor och natur, mindre för bilar och trafik!

Det åländska beroendet av personbilen är ohälsosamt och inte miljövänligt, medan cykling ger direkta resultat i minskade växthusgasutsläpp och förbättrad hälsa. Underlättar man för friluftsliv och cykling samtidigt som man begränsar för bilar och annan aktivitet driven av fossila bränslen sänder man konkreta signaler om vart man vill att samhället ska utvecklas. Uppmuntra och främja kollektivtrafik och cykling genom integrerade lösningar som infartsparkeringar samt begränsning av bil- och parkeringsberoendet.

4. Finansiella resurser ska investeras i ekologiskt och socialt hållbara affärsverksamheter!

Hållbara investeringar är minst lika viktiga som hållbar konsumtion. Landskapsregeringen ska självklart ikläda sig rollen som föredöme. Dess pensionsfond ska inte göra placeringar i ohållbara bolag, som till exempel producenter av fossila bränslen. Landskapsregeringen ska enbart bistå med finansiering och andra stödformer till hållbar näringsverksamhet. Den offentliga sektorn ska enbart upphandla produkter och tjänster som är hållbara. Sammantaget är ovanstående stora steg i riktning mot en långsiktigt bärkraftig samhällsekonomi.

Våra gyllengröna löften till den nya regeringen

Ett hållbart Åland 2051 är ingenting landskapsregeringen kan uppnå utan ålänningarnas stöd och medverkan. Ålands Natur & Miljö ger följande gyllengröna löften till er:

Vi lovar att...

...bjuda in tredje sektorn på Åland, allt från idrotts- till kulturföreningar, till gemensamma ansträngningar för ett mer hållbart Åland.

...fungera som landskapsregeringens bollplank när det gäller att utbilda och inspirera alla som bor på Åland så att de kan bidra till att förverkliga hållbarhetsstrategin.

…verka för ett Åland där naturglädje, välmående och bärkraft är ledord.

 

Låt valdebatten handla om värderingar och medmänsklighet!

Ålands Natur och Miljö r.f.

september 2015