Advisory Board 2018-2020

Föreningen lanserade sitt program Åland 2030 för fulla segel - De fem farlederna mot hållbarhet under sommaren 2018 efter ett systematiskt arbete av Advisory Board (rådgivande styrelse). Men efter lanseringen behövs ett strategiskt arbete för att kommunicera programmet och förankra det i det åländska samhället. Om Advisory Boards uppdrag före lanseringen var att ta fram innehållet i programmet är dess uppdrag efter lanseringen att vägleda föreningen i hur programmet ska förverkligas. 

Uppdrag

Advisory Boards nya uppdrag 2018-2020 är att vara ett rådgivande organ för Ålands Natur & Miljös tredje verksamhetsben samhällspåverkan. Det kan handla om att ta initiativ till nya kampanjer och insatser eller att kommentera föreningens verksamhet. 

Advisory Board väljs av föreningens styrelse på en mandatperiod på 2 år vardera. Föreningens kansliledare agerar föredragande sekreterare för att få en koppling mellan styrelsen och Advisory Board. Gruppen träffas 3-4 gånger årligen. 

Sammansättning

Annette Larson, ordförande, Miljö- och vindkraftskunnig

Annette var en av grundarna till Agenda21-kontoret på Åland och har följt med hur synen på miljöfrågor har förändrats sedan 1980-talet genom sina uppdrag som ordförande i Ålands Natur & Miljö och styrelsemedlem i riksorganisationen Natur och Miljö. Annette är utbildad vid Åbo Akademi i farmaci och i biologi vid ekologiprogrammet för Östersjön, är ordförande för Ålands Vindenergi Andelslag och viceordförande för Allwinds ab och Leovind ab samt styrelsemedlem i riksorganisationen Vindkraft r.f. Klimatförändringarna berör alla på vår planet och Annette anser att ålänningarna måste ersätta fossila bränslen som bidrar till utsläpp och den globala uppvärmningen. Annette har en vision om att öriket ska vara 100 % självförsörjande vad gäller energibehovet inom en snar framtid

Inkeri Ahonen, viceordförande, Fil.dr. systematisk-ekologisk botanik

Inkeri vill jobba för ett samhälle där människan erkänner även andra varelsers rätt att behålla sitt livsutrymme, där var och en tar sitt ansvar för klimat, naturresurser och biologisk mångfald. Samtidigt behöver beslutsfattare möjliggöra och underlätta miljövänliga val. Inkeri har jobbat med miljö- och naturskyddsfrågor i många år, bl.a. i landskapsregeringen och nu vid finsk och svensk förvaltning. Till utbildningen är hon filosofie doktor i systematisk-ekologisk botanik samt politices magister i offentlig rätt och har studerat även organisation och ledning samt ekonomi. Inkeri bidrar med sina kunskaper om naturskydd och miljö, med sina kunskaper om offentlig sektor och miljölagstiftning.

Sofie Dahlsten, Miljöingenjör

För Sofie har miljöfrågor funnits med sedan hon deltog i en studiecirkel om miljöfrågor i slutet av 80-talet. Hon har alltid varit intresserad att lösa problem så en ingenjörsutbildning med inriktning på miljöskyddsteknik var rätta vägen med påfyllning av miljöledning och miljörevision. Under de senaste tio åren har hon arbetat med avfallshantering på Mise och tidigare med mer blandade miljöfrågor på Mariehamns stad. Sofie tror att hon kan bidra i hållbarhetsarbetet genom att dela med sig av erfarenheter och genom hennes intresse för att lösa problem. Hon ser hållbarhet som ett mål för att uppnå lönsamhet samt att hållbarhet ger trygghet och glädje hos människor.

Nils-Erik Eklund, Företagare/projektledare

Nils-Erik Eklund kallar sig själv för företagare/projektledare med stor erfarenhet inom energieffektivitetsprojekt inom sjöfart och husbyggnad. Han är f.d. VD för Viking Line, nu styrelsemedlem i Viking Line Abp samt bl.a. styrelse- och kommittémedlem i internationella sjöfartsorganisationer. Nils-Eriks mål är att skapa förutsättningar för hög energieffektivitet och användning av förnybar energi på alla områden och i alla verksamheter på Åland. Han utnyttjar erfarenheter av ledarskap, marknadsföring, produktion och drift samt även av kunskaper insamlade under ett långt yrkesliv om lönsamma investeringar inom näringslivet för att uppnå en mindre miljöpåverkan.

Gunnar Westling, Diplomingenjör

Till utbildningen är Gunnar diplomingenjör i kemiteknik och tjänstgör vid energi- och byggteamet på Ålands landskapsregering. Han är uppvuxen i Saltvik där han föredrar att vandra och skida i naturen. Att vara ute på sjön är också något Gunnar tillbringar sin tid med. Personligen vill han genom uppdraget bidra till att föreningen kan verka för en långsiktig och hållbar politik och opinion, framförallt inom miljörelaterade områden. Som utredare för landskapsregeringens energi- och klimatstrategi fick han omfattande insikt i det åländska energisystemet vilket han hoppas kan komma till nytta i uppdraget. Gunnar är styrelserepresentant i Advisory Board.

Soile Wartiainen, Ekologisk entreprenör och rådgivare

Soile Wartiainen kommer ursprungligen från Föglö och bor också i Mariehamn. Naturen är hennes stora inspirationskälla och miljöfrågor engagerade henne redan långt innan hon var med och startade upp föreningen Ålands Natur & Miljö för snart 40 år sedan. Hon har jobbat med rådgivning och undervisning till främst lantbrukare under hela sin yrkeskarriär. Hon har bland annat varit rådgivare, trägårdsagronom, egenföretagare (Solklart) och eko-odlare. Hon bidrar med stor lokalkännedom och gedigen kunskap om det åländska lantbruket. Soile är styrelserepresentant i Advisory Board.

Johan Mörn, Skogsbruksingenjör

Johan har sedan tidig barndom varit intresserad av djur och natur. Han blev introducerad i hållbart jord- och skogsbruk av sin farfar Alarik och sommarjobbade på miljövårdsbyrån. Han utbildade sig sedan till skogsbruksingenjör med en betydande miljöutbildning. Idag är Johan är en Östersjöfond-prisad mångsysslare; turistvärd på Green Key-certifierade Silverskär, skogsförvaltare, PR-kunnig, fiskare och jägare bland några. Johans starkaste personliga hållbarhetsmål är att hans barn skall få uppleva ett rent hav igen i framtiden och att landsbygdens kulturlandskap bevaras. Johan bidrar med sina kompetenser till en helhetssyn på framtidens miljöutmaningar.

Johanna Hagström, Landskapsarkitekt

Johanna jobbar vid landskapsregeringen som projektledare för ett vattenprojekt och har en bakgrund som landskapsarkitekt från Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Där var hållbarhet en viktig del av utbildningen. Ett intresse för djur och natur har funnits med sedan unga år. På fritiden rider hon och är på detta sätt ute i skog och mark regelbundet. Hon hoppas kunna bidra till att göra Åland mer hållbart genom arbetet med advisory board. Att värna om Ålands vackra natur är något som hon ser som en självklarhet då denna är en stor del av det som gör Åland unikt och både lockar hit turister och får de fast boende att trivas. En fråga som hon tycker att är särskilt intressant är dagvattenhantering och hur man skulle kunna ställa om till en mer hållbar sådan, något hon anser är speciellt viktigt på Åland som är omgivet av hav.

Jonas Holmström, Webbmaster

Jonas jobbar sedan 2011 som webbmaster på Visit Åland och har allmänt jobbat med all typ av digital marknadsföring. På fritiden spelar han badminton och hjälper familjeföretaget Zebrabil med bl.a. marknadsföringen så som solcellsutmaningen och elbilskampanjen. Hans engagemang för miljön bottnar i oron för de omfattande hoten från klimatförändringarna orsakade av växthusgasutsläppen. Jonas är sedan hösten 2018 föreningens talesperson i energi- och klimatfrågor.

Foto: Marcus Boman