Integritetspolicy

Ålands Natur & Miljö r.f. (131.649) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Föreningen kan anlita underbiträden för att behandla personuppgifterna i syfte att tillhandahålla tekniska tjänster, föra statistik över hemsidan och utföra tekniskt underhåll. Den här integritetspolicyn förklarar hur vi samlar in, använder, lagrar och delar dina personuppgifter.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (t.ex. medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter). Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från myndigheter.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen

 • Föreningsadministration

 • Hantering av ekonomiskt stöd till föreningen

 • Ansökan om bidrag

 • Sammanställning av statistik och uppföljning

 • Kontakt med medlemmar

 • Distribution av nyhetsbrev

 • Rekrytering av personal

 • Aktiviteter på våra webbsidor

Ålands Natur & Miljö har sex typer av register med personuppgifter:

 1. Medlemsregister

  • Kön

  • Namn

  • Födelsedatum

  • Adress, postnummer, postadress, land

  • e-postadress

  • telefon (frivilligt)

  • språk

  • medlemstyp

  • intresseområden

 2. Hemsida för medlemsregistrering och gåvoinsamling

  • Namn

  • Adress (om tillämpligt)

  • E-post

  • IP-adress

  • Anonyma uppgifter om vilken webbläsare och typ av enhet (dator, mobil) du använder, samt i vilket land du verkar befinna dig. Dessa uppgifter går inte att härleda till dig som person.

  • Fyra sista siffrorna i ditt bankkort/kreditkort (om du har betalat med det)

 3. E-postregister för nyhetsbrev

 4. Register över tidigare ansökningar till tjänster

  • CV:n

  • Personliga brev

  • Övriga bilagor

 5. Personliga inkorgar för e-post samt adressböcker

 6. Personalinformation

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vi delar personuppgifterna enbart med de som tillhandahåller de tekniska tjänsterna som upprätthåller registersystem och IT-tjänster. Personal hos föreningens samarbetspartners samt hos dess leverantörer av datatjänster och elektroniska tjänster kan tillfälligt och i begränsad omfattning komma att få tillgång till personuppgifterna i samband med exempelvis supportärenden. I sådana fall finns avtal i kraft som villkorar användningen av personuppgifterna.

Uppgifterna hanteras på ett säkert sätt inom EU och/eller tredje land som deltar i Privacy Shield och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Statistik över vår medlemskår på aggregerad nivå kan användas i olika kommunikationssyften och för bidragsansökningar. Till offentliga finansiärers revision kan föreningen på grundad begäran skicka utdrag av personuppgifter för att de ska försäkra sig om att vår medlemskår inte är fabricerad.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter i vårt medlemsregister finns så länge du är medlem i föreningen samt för att följa bokföringsregler och lagar.

Mejlkonversationer i personalens e-postkorgar lagras för arbetsrelaterade syften och raderas på begäran.

Om du uppgett din e-postadress till nyhetsbrevet kan du avsluta prenumerationen närhelst du önskar.

Har du ansökt en tjänst hos oss meddelar vi dig alltid om du vill att dina ansökningsdokument förvaras för kommande rekryteringar. Övriga raderas inom loppet av ett år.

Har du varit anställd hos oss sparar vi dina personaluppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta kansliledaren (info@natur.ax / + 358 18 17230) för att utöva dina rättigheter.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du verksamhetsledaren (info@natur.ax / + 358 18 17230) och i dennes frånträde styrelseordförande.