Vi måste vara bättre än så här

Publicerad 27 augusti 2017

I dagarna släppte landskapsregeringen sin energi- och klimatstrategi med Ålands målsättningar på området för år 2030. Ålands Natur & Miljö är glada för att landskapsregeringen tar frågan på allvar och att stora insatser görs för att minska Ålands klimatpåverkan. Däremot har vi redan tidigare sagt att vi gärna skulle se en högre ambitionsnivå. Efter att det under sommaren framkommit att åländska hushåll toppar utsläppsstatistiken i hela EU, behöver vi möta det med starka målsättningar.

Landskapsregeringen vill att vi till år 2030 ska nå 60 % lägre koldioxidutsläpp jämfört med år 2005. I målsättningen ingår alltså inte andra växthusgaser. Metan och lustgas har stora uppvärmningseffekter och borde också minskas för att dämpa klimatförändringen. Inte heller inräknas de utsläpp vi orsakar i andra länder, som en följd av vår storskaliga konsumtion. I brist på statistik kan vi inte frånse detta faktum, snarare agera enligt försiktighetsprincipen (”better safe than sorry”).

Vi måste även utsläppsbanta mycket snabbare än vad strategin anger. Gemene ålänning släpper enligt strategin ut 8,6 ton koldioxidekvivalenter årligen. Experter menar att vi snabbt behöver minska vår belastning till högst 2,0 ton per person och år för att ha en möjlighet att hindra klimatförändringens värsta effekter både lokalt och globalt. För Åland skulle det innebära utsläpp på maximalt 60 ton koldioxidekvivalenter årligen förutsatt att vi är 30 000 i befolkningsmängd. Det gröna strecket i det modifierade diagrammet illustrerar förenklat den riktning Åland borde ta, för att så snabbt som möjligt bli utsläppsneutrala. Men för att bidra till Parisavtalets målsättning om att hindra en temperaturökning på 1,5 grader C måste vi alltså nå ännu lägre nivåer än den gröna linjen.

Vi anser att starka ambitioner ska vara bindande i lag enligt svensk och brittisk modell. Det räcker alltså inte med en strategi på 60 % förnyelsebar energi och 60 % lokalproducerad förnyelsebar el till år 2030. Vi tycker att en målsättning på 100% är fullt rimlig eftersom det finns forskningsscenarier som visar att 100% ren egenproducerad energi är en reell möjlighet för Åland redan till år 2030. Vi behöver snabbt se till att få till de tekniska lösningarna som krävs för att uppfylla planetens krav.

De övergripande målprocenter som satts i strategin bör således höjas för att motivera och säkerställa utvecklingen mot ett hållbart Åland. Höga och tydliga målsättningar har också potential att gynna utveckling och företagsamhet som skulle vara en viktig pusselbit i den övergripande visionen att ”alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar”.

För att hitta lösningar, innovationer och smarta vägar till utveckling är den metodik som förespråkas i Ålands Utvecklings- och hållbarhetsagenda ett utomordentligt verktyg. Ålands Natur & Miljö ser fram emot att få vara en del i den processen.

Kom med du också!

Naturglädje, välmående och bärkraft till hela Åland.

Etiketter: Åland, klimat, energi