Inrätta ett naturreservat på Gripö!

Publicerad 10 november 2017

Ön Gripö på Föglö hyser stora naturvärden enligt oberoende expertbedömningar. Speciellt värdefulla är det klibbalskärr och det alkärr som löper längst en dalsänka på huvudön. Ålands Natur & Miljö har därför tillsammans med berörda markägare anhållit om att inrätta livsmiljön till ett naturreservat.

Biologisk mångfald är idag under stort hot från mänsklig påverkan. Därför har den åländska utvecklings- och hållbarhetsagendan som ett eget strategiskt utvecklingsmål framställt ”Ekosystem i balans och biologisk mångfald”. Eftersom enbart 1,8 % av Ålands natur är fredad i förhållandet till FN-målsättningen på 17 % menar föreningen att mer natur bör skyddas. 

Vissa biotoper har en speciell betydelse för den biologiska mångfalden. På ön Gripö på Föglö hittar vi två sådana som löper längst huvudön längst en dalsänka på huvudön: ett alkärr vid Hamnasvik och ett klibbalskärr i mitten av ön. Dessa biotoper klassas enligt naturvärdesbedömning hysa stor biologisk mångfald.

Alkärret är enligt förordning angivet som en särskilt hänsynskrävande biotop medan klibbalskärret är klassat som en särskilt skyddsvärd biotop. Alkärrets säregenhet är att sumpskogen bildar förutsättningar för rotknölar som kan fixera luftkväve, vilket bidrar till att bladen som fälls bidrar till markens bördighet. Floran är rik och vid alkärren kan man finna mindre hackspett, järpe, skogssnäppa, stjärtmes, grodor och dubbelfotingar. Klibbalkärret anses härbärgera stor artrikedom där det dominerande trädet klibbal har en undervegetation av kärrbräken, majbräken, missne och svärdlilja. Båda dessa biotoper hotas idag av hydrologiska förändringar såsom dikningar, men också exploateringar och avverkningar. 

WWF:s skogsexpert Panu Kunttu som forskat på klibbalen menar att kärren är viktiga värdar för arter som inte ens namngivits.

- Alla lundkärrtyper, som kan vara klibbaldominerande, är alla hotade naturtyper i Finland, antingen starkt hotad eller sårbar.

Föreningens ordförande Simon Holmström menar att ett skydd av detta livsområde på Gripö skulle vara av stort värde.

- Denna livsmiljö är av en sådan betydelse att inrättandet av ett naturreservat är en mycket lämplig åtgärd för säkrandet av dess livskraft för kommande generationer.

 

Etiketter: Skog, Natur, naturreservat, Naturglädje, Samhällspåverkan, Gripö