Skogssatsning

Åland är rikt på vacker skog och den åländska mosaikartade skogen är viktig på många sätt. För att skapa naturglädje behöver vi vara mer ute i skogen. Därför har Ålands Natur & Miljö startat en skogssatsning för år 2018 och inrättar en skogsfond med syftet att köpa skog och bjuda in allmänheten för samägande. Tanken är att skapa en rekreativ oas i den åländska vackra skogsnaturen, öppen och tillgänglig för alla.

Den åländska skogen, allt från hällmarksskog till kärrmiljöer omtalas ofta som vacker och har höga upplevelsevärden. Trots det borde de som bor och verkar på Åland röra sig mer i skogen.

År 2017 fick föreningen ett arv, som styrelsen valde att lägga in i en skogsfond som startades upp med en fondstyrelse i början av 2018. Fondstyrelsens uppgift är att bestämma vilket skogsområde som ska inköpas och hur den ska förvaltas. I fondstyrelsen finns ordförande Jonas Sjöblom och medlemmarna Torbjörn Björkman, Madeleine Harms och Johan Magnusson. Dessutom finns en skogsarbetsgrupp med medlemmarna Petra Granholm och Heidi Räsänen som har som uppgift att tillsammans med kansliledaren ta fram förslag på skogsområden till fondstyrelsen. När skogsfastighet har hittats och köpts kommer en skogsfest att anordnas enligt beslut av styrelsen för Ålands Natur & Miljö.

Nu söker föreningen tips på ett ca 8–10 hektar stort skogsområde på Åland som skulle kunna tjäna som en rekreativ oas för allmänheten. Speciellt eftersöks tallskog med möjlighet till mindre bebyggelse så som vedskjul och grillplats i nära anslutning till väg.

När område har hittats erbjuds allmänheten en möjlighet att äga skogen tillsammans genom crowdfunding. När sedan skogsfastigheten har hittats och köpts kommer en skogsfest att inviga den nya skogsoasen.

Bild: Visit Åland