Vision, syfte och mål

”Naturglädje, välmående och bärkraft till hela Åland!”

Ålands Natur & Miljö bidrar till att den hållbara livsstilen blir en del av identiteten hos alla som bor och verkar på Åland. Föreningen är ett forum som kanaliserar folks engagemang i miljö- och hållbarhetsfrågor och sporrar till gemensamma aktioner i samhället. Gemenskapen möjliggör medlemmarnas personliga utveckling och skapar ett kunskapsutbyte dem emellan.

Målsättning

Vårt mål är att nå vår vision. För att göra det krävs en stark, bärkraftig förening. Därför är målet att:

  • 10 % av Ålands befolkning ska vara medlemmar.
  • Av dessa medlemmar ska 10 % vara aktiva medlemmar.
  • föreningen ska kontinuerligt ha minst två studiecirklar igång samtidigt.

Rollförklaring

Ålands Natur & Miljö ska utgöra en stark aktör i arbetet med att utveckla det åländska samhället i en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar riktning. Föreningen bevakar miljöintressen i den åländska politiken proaktivt genom att delta i debatter och höranden, skriva insändare och närvara på sociala medier. Ålands Natur & Miljö bejakar också ålänningarnas natur- och miljöintresse genom vandringar och andra aktiviteter ute i naturen.

Arbetssätt

Vi arbetar med att driva omställningsarbetet framåt genom att bland annat aktivera våra medlemmar i studiecirklar. Tröskeln för att komma med och engagera sig i Ålands Natur & Miljö ska vara låg och studiecirklar som arbetssätt möjliggör för enskilda medlemmar att engagera sig i en eller några frågor av intresse och inte nödvändigtvis i all föreningsverksamhet. Ålands Natur & Miljö tar vara på medlemmarnas kompetens och agerar plattform och stöd för att driva sina medlemmars hjärtefrågor.

För att beskriva ett hållbart samhälle använder föreningen den definition som tagits fram av organisationen Det naturliga steget och utgörs av fyra hållbarhetsprinciper:

I det hållbara samhället utsätts inte naturen för systematisk....

  1. koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (t ex fossilt kol och tungmetaller).
  2. koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (t ex NOx, hormonstörande ämnen).
  3. undanträngning med fysiska metoder (t ex från trafikinfrastruktur, skogsskövling, överfiske).
  4. och i det hållbara samhället bidrar vi inte till att människor utsätts för strukturella hinder för hälsa, inflytande, kompetens­utveckling, opartiskhet och meningsskapande.

Värdegrund

Ålands Natur & Miljö baserar sina ställningstaganden på vetenskaplig forskning samt på väl underbyggda etiska synpunkter. Föreningen är därmed partipolitiskt obunden och accepterar inte att finansiärer styr ställningstagande eller verksamhetens utformning.

Föreningen är en på medlemskap baserad förening, som värnar om föreningsdemokratin. Detta förutsätter tydlig struktur för beslutsfattande och en öppen beredning. Föreningen är därföro ckså en medborgarorganisation, som ger utrymme för personer som vill bidra med frivilliga insatser. 

Ålands Natur och Miljö försöker i första hand uppnå sina målsättningar genom en konstruktiv dialog, men har även beredskap att sprida negativ information om exempelvis miljöbrott. 

 

Bild (c) Felicia Sarling