Mats Perämaa

Namn: Mats Perämaa
Ställer upp i riksdagen för: Liberalerna
Kandidat nummer: 6

"Jag tror inte vi har sett alla tekniker som kan hjälpa oss ännu"

Hur ser din energiplan för Finland och Åland ut?
Det gäller för Finland som land att försöka komma ifrån tanken om att vi löser det stora energibehovet genom kärnkraft; det har varit stark fokus på det. Dessvärre är det säkert så att de satsningar som gjorts grundar sig på ett behov som har funnits men man måste komma ifrån den här tanken och nu satsa på förnyelsebara och hållbara energiformer framöver. Det är dags att pausa kärnkraften och se på alternativ, både av miljö- och säkerhetspolitiska anledningar. Finland har ett skogsbruk där det finns problem med export av papper, så det är säkert dags att sadla om på det området också till olika bioenergiformer. Den aktuella vindkraften ska vi givetvis fortsätta stöda, och man behöver där satsa ännu mer. Ålands energi framåt kommer till stor del bestå av vindkraft.

Vad kan du som invald i riksdagen göra för att främja förnyelsebara källor?
Jag kommer att jobba för att den åländska medverkan i vindkraften stärks ytterligare, vi behöver utnyttja de goda vindförhållanden vi har här. Vi har bäst förutsättningar för vindkraft i hela landet; det ligger i hela nationens intresse att kunna producera mer vindel härifrån. Jag kommer att jobba för att Finland ska sluta satsa på kärnkraft och istället satsa förnyelsebart. Jag tycker också det är dags för Finland att visa, bland annat genom fordonsskatter, att vi vill förnya fordonsparken till någonting annat och då måste vi komma ifrån de dyra skatter som landet har på elbilar. Via skatteförmåner på elbilar så kan man fort åstadkomma en förändring. Där har jag tre saker jag vill jobba för.

Kommer vi nationellt att kunna bli självförsörjande på förnyelsebar energi framöver?
Vi kommer att vara tvungna till det. Jag tror inte vi har sett alla tekniker som kan hjälpa oss med detta ännu. Man måste våga tro på att tekniken utvecklas. Det gör den ju hela tiden, och det kommer att fortsätta. Inom solenergi tror jag det finns stora möjligheter. Klimatförändringarna måste tas på allvar politiskt, vi måste komma bort från olja och stenkol; och kärnkraft också. Det kommer att ta ett antal decennier för oss att bli självförsörjande på förnyelsebar energi ännu; det kärnkraftverk som nu byggs kommer säkert att vara i bruk så pass länge. Men om 30-40 år kan vi förhoppningsvis fasa ut kärnkraften och befinna oss väldigt nära ett land som är självförsörjande på förnyelsebar energi och att vi också konsumerar energi här på ett miljövänligt och hållbart sätt.

Hur ser matproduktionen ut på Åland och i Finland i framtiden?
Jag skulle väldigt gärna säga att vi ska ha en övergång till ekologiskt matproduktion i sin helhet. Men jag vill ändå ta de signaler som förekommer i den allmänna debatten på allvar om att produktionsmängderna blir så pass mycket mindre med enbart ekologisk produktion globalt att vi inte kan försörja alla, så jag vill inte säga något bestämt innan jag har tagit del av fler rapporter och bedömningar kring den saken. Men jag tror ändå på den ekologiska matproduktionen, och jag tror den kommer att öka väldigt mycket. Som jag upplever det idag så börjar människor och handel hitta varandra; butikerna börjar ha hyllor med ekologiska livsmedel och människor köper det och är villiga att betala lite mer för det. Efterfrågan och utbudet stiger, det här får gärna utvecklas precis hur långt som helst för min del. Jag hoppas också att det ska bli lättare inom EU framöver att gynna närproducerat, jag har fått signaler om att tongångarna i EU fokuseras på det här just nu; att man inte bara ska gynna den fria marknadsekonomin. Jag tror på en utveckling av det närproducerade, mycket på grund av miljövinsten med minskade transporter. Vi behöver hålla en jordbrukarkår och en livsmedelsindustri som kan överleva nationellt, då måste vi också köpa och gynna deras produkter. Upphandlingsdirektiven är också något vi behöver se över på åländskt håll, i lagtinget.

Vad kan du som invald i riksdagen göra för att främja ekologisk och närproducerad matproduktion?
Matproduktionen och jordbruket är en väldigt reglerad verksamhet där mycket grundar sig på gemenskapsregler och stöd till matproducenterna, där man sen inte kan ta ut fulla priset för själva livsmedlet. Det gäller att se till att Finland är aktivt i förhandlingarna med EU och se till att Finland bibehålls i en sådan kategori i EU som gör att det kan betalas ut de stöd som krävs för att vi ska kunna ha en matproduktion, och en ekologisk matproduktion, både i Finland och på Åland. Här finns en delad behörighet mellan Finland och Åland; det som Finland gör i frågan är väldigt viktigt för Åland. Jag deltar också gärna i riksdagen som en matambassadör för Åland; vi har väldigt många fina, kvalitativa produkter här, och om jag kan så hjälper jag gärna till med att öka försäljningen av dem på finskt håll.

Vilka är de primära insatserna som bör göras för Östersjön från politiskt håll just nu?
Frågan med kryssningsfartygen som släpper sitt toalettavfall i Östersjön måste lösas. Det är en viktig symbolfråga för hela Östersjöarbetet som måste lösas för att skapa känslan av att det också är möjligt att lösa de stora frågorna. Det är svårt att motivera någon att göra personliga inskränkningar i sitt liv för att åstadkomma något, när detta sker samtidigt. Landet och städerna som tar emot dessa kryssningsfartyg bör vara väldigt snabba med att sätta stopp för det här. Det skadar ju också städers miljöprofil att ta emot dessa fartyg. Sen måste vi givetvis jobba med utsläpp från jordbruket, fisket och liknande. Det gäller att hela tiden utveckla tekniken i jordbruket med att minimera gödselanvändningen till exempel och det gör man ju delvis genom att vandra mot en ekologisk matproduktion. Vad gäller fisket så utvecklas ju foder hela tiden. Jag ser gärna en övergång till landbaserad fiskodling, vi får väl se hur det går med nuvarande projekt, men också att man börjar tänka kretsloppanpassat i hela processen med foder och annat. Det gäller att minska på utsläppen på alla håll för att skapa en bättre situation. Finland som land kunde gärna få medverka till att politiskt pressa på, möjligen ekonomiskt, för reningsverk runt Östersjön.

Är det klokt av Åland att haka sig fast vid färjtrafiksbranschen eller borde vi se oss om efter nya branscher?
Man kan ifrågasätta passagerarsjöfarten, om det är befogat att man bränner diesel i dieselmotorer för att frakta passagerare, men vi får ändå komma ihåg att de passagerarrederier som vi har och de fartyg som finns i reguljärpassagerartrafik Stockholm- Åland-Helsingfors-Åbo-Tallinn och Kapellskär har tagit ansvar. Turism är något som i viss mån förbrukar resurser så jag vill inte måla upp den här verksamheten som så miljöovänlig att det kräver speciella tag just nu. Fraktsjöfarten måste vi ha. Så länge som vi globalt handlar med varor och levererar varor åt varandra så finns det inget bättre sätt att frakta dem på. Viking Lines satsning på att köra fartyg med naturgas istället är ett steg framåt, det sker utveckling också här hela tiden. Jag hoppas att vi i framtiden ska kunna ha eldrivna passagerarfartyg, med el som är förnyelsebar givetvis. Men krav på förändringar från statens sida måste vara samma för alla, så att inte konkurrensen snedvrids beroende på vilket land du verkar i. Det är de som är duktiga på miljöområdet och som sköter sig som ska kunna fortsätta.

Finland antar i år en klimatlag. Vilka är de viktigaste bitarna i en sådan enligt dig?
Klimatlagen kopplas till stora delar ihop med energipolitiken. En övergång till en elbaserad fordonspark så fort som möjligt, uppvärmning av fastigheter måste ses över; vi behöver fler passivhus. Båda dessa saker kan lösas med skatteinstrument; miljökroken ska finnas där. Det här måste förstås kombineras med produktion av miljövänlig el.