Mats Löfström

 

Namn: Mats Löfström
Ställer upp i riksdagen för: Åländsk center
Kandidat nummer: 4

”Vi måste vara villiga att göra stora satsningar”

 

Hur ser din energiplan för Finland och Åland ut?
Energifrågan är en av våra största globala utmaningar och hör starkt ihop med hela klimatfrågan. I slutet av i år inleds klimatkonferensen i Paris där vi förhoppningsvis får nya bindande klimatmål. Det är viktigt att få till ett internationellt samarbete. Finland ska möta sina internationella åtaganden och vara föregångare när det gäller förnyelsebar energi och energieffektivitet. Det är framförallt de områdena som jag tror är de framkomliga vägarna när det gäller energi. Energieffektivitet – att vi inte gör av med mer energi än vi behöver, framförallt elektricitet är den mest förädlade formen av energi som vi använder och det är dumt att vi slösar på den. Det finns mycket vi kan göra för att spara energi i allmänhet och elektricitet i synnerhet, och mycket händer på den fronten idag.

När det gäller förnyelsebar energi tycker jag att vi ska bygga ut vindkraften; utvecklingen går framåt och vi behöver satsa. Vi ska inte bara satsa på vindkraft utan också sol, vatten och biobränslen till exempel. Det skulle vara viktigt att börja bygga ihop de nordiska och europeiska elnäten mer. Vi får Finlandskabeln nu och det ger möjligheter för Åland. När det gäller Finland så behöver landet ha bättre elnät överlag, att man kan ta emot all vindenergi som produceras till exempel.

Vad är din tanke kring att man bygger ut kärnkraften i Finland?
Finland har ett geografiskt läge som är vad det är och vi importerar rysk kärnkraft i dagens läge. När man fattade beslut om det kärnkraftverk som byggs nu så var bakgrunden att man ville bli självförsörjande när det gäller energi, man ville kunna hålla lamporna på med egna medel. Nu tycker inte jag att det behövs mer kärnkraft, snart kommer vi att ha ett överskott på energi, så nu ser nästa steg annorlunda ut i riksdagen.

Ser du ett Finland framåt som är självförsörjande på förnyelsebar energi?
Absolut. Det finns inget alternativ. Hela världen måste bli självförsörjande på förnyelsebar energi. Vi är på väg dit men det kommer att ta tid. Det finns en väg bara vi är villiga att satsa och göra upp en bra färdplan. Se på Tyskland idag till exempel, där har vi mycket vi kan titta på. Kritiker kan säga att Tyskland aldrig har släppt ut så mycket koldioxid som nu när man temporärt ersätter kärnkraften med billig kol, men färdriktningen är väldigt tydlig; det är förnyelsebar energi man ska ha in.

Vad kan du som invald i riksdagen göra för att främja förnyelsebara källor?
Fortsätta jobba med stödet till vindkraften och stöda förnyelsebara lösningar med hjälp av ett långsiktigt tänk och utan att snedvrida konkurrensen på ett onödigt sätt. Man måste göra rätt, stöda rätt och göra stora investeringar framåt. Åland behöver få en bättre deal när det gäller vindkraftsstödet, det måste bli mindre komplicerat. Åland är det bästa stället att producera vindenergi på i hela Finland. Alla måste höras i sådana här processer; miljörörelser, näringsliv, forskare, experter... Så att man får till bra system.

När är vi självförsörjande på förnyelsebar energi?
2050 på nationell nivå om vi vill. Då måste vi köra igång nu.

Hur ser matproduktionen ut på Åland och i Finland i framtiden?
Jag tycker att vi ska ha en matproduktion både på Åland och i Finland. För självförsörjningen, minskade transporter, och för att maten här kan odlas ekologiskt och miljövänligt. Ur ett europeiskt perspektiv är också den konventionella odlingen här mycket miljövänlig; vi besprutar till exempel minimalt och använder inte antibiotika i onödan. Den småskaliga produktion vi har ska vi ha kvar och det betyder att vi också är tvungna att stöda den. Allt jordbruk har en miljöeffekt och den måste vi försöka minimera. Mycket har gjorts inom jordbruket och görs hela tiden. Det finns ett miljötänk hos bönder idag; jag tycker att den yrkeskåren har fått oförtjänt mycket skäll. De gör faktiskt otroligt mycket i praktiken för miljön och kämpar med de här sakerna dagligen. Vi har alla ett ansvar att stöda det arbetet och att göra jordbruket här ännu mer miljövänligt.

Vad kan du som invald i riksdagen göra för att främja både närproducerad och ekologisk matproduktion?
Jordbrukspolitiken är till stor del styrd från Bryssel. Där finns greeningen med som ett väldigt stort delmål. Nästa riksdagsperiod kommer att innefatta det stödsystem som redan är beslutat. Där får man utnyttja de miljöstöd och miljösatsningar som finns och se till att de fungerar i praktiken. Att politiskt satsa på konsumentupplysning och till exempel ursprungsmärkning av mat är också viktigt; det tror jag är en konkurrensfördel för till exempel Åland. Jag är också för ökad gårdsförsäljning. Man behöver också stöda närproducerat i den offentliga bespisningen mer.

Vilka är de primära insatserna som bör göras för Östersjön från politiskt håll just nu?
Vi ska hålla fokus på större punktinsatser. Vi har en stor köttproduktion runt Östersjön idag, både inom och utanför EU och på många ställen saknas ordentliga reningsverk som verkligen skulle behövas. Hittills har stor fokus legat på mänsklig verksamhet och att anlägga reningsverk i anslutning till den, men vi behöver nu titta närmare på djurproduktionen. Vi måste också ta hårdare krafttag mot kryssningsfartygen som dumpar avfall direkt i havet. Jag ser också alla vrak, gammalt industriavfall och liknande som ligger på botten i Östersjön som tickande miljöbomber. Det här måste upp. Det kommer att kosta, men vi måste bara göra det. Vi behöver ta en mer aktiv roll där i de internationella organisationer som finns idag. Kommuner och riksdag har också ett ansvar att ständigt minska utsläppen. Mycket är på gång till exempel i skogs- och jordbruk idag, men vi måste fortsätta jobba på utvecklingen och satsa pengar där de gör störst nytta.
 

Är det klokt av Åland att haka sig fast vid färjtrafiksbranschen?
All transport har en miljöpåverkan, all mänsklig aktivitet har det. Sjöfarten är ett jämförelsevis bra sätt att transportera saker på. De åländska rederierna gör mycket idag, man gör ett enormt arbete för att skära ner sin energianvändning ombord till exempel. Vi ska fortsätta ligga i framkant.
 

Finland antar i år en klimatlag. Vilka är de viktigaste bitarna i en sådan enligt dig?
Energieffektivitet och satsningar på förnyelsebar energi. Vi behöver också globalt och nationellt se över hur den rika delen av världen ska betala till den fattiga delen av världen på bästa sätt. Inte bara i pengar utan också när det gäller tekniköverföring och innovationer.