Cia Jansson

 

Cecilia, Cia, Jansson
Ställer upp i riksdagen för: Moderat samling på Åland
Kandidat nr: 2

”Jag vill arbeta för goda verksamhetsförhållanden”

Hur ser din energiplan för Finland och Åland ut?
Vi behöver se på lösningar som gör oss mindre beroende av fossila bränslen. I en nära framtid kanske det inte handlar om att ersätta dem helt men vi måste minska beroendet. Satsa på och utveckla projekt såsom vindkraft, biobränslen, torv, pellets, liknande. Fiskrensdieseln som finns på Åland är ju inte riktigt gångbar i dagsläget men där borde man arbeta för att få till en ordentlig certifiering. Jag tror starkt på fiskrensdieseln och förstås vindkraften för Ålands del. Nationellt i Finland finns många möjligheter att utveckla mer biobränsle i skogsindustrin.

Sen behöver vi också göra vårt samhälle mer resurseffektivt och spara energi. En tredjedel av den energi vi använder idag kunde sparas in om vi använde den smartare. Där har vi egentligen den största vinningen.

Vad kan du som invald i riksdagen göra för att främja förnyelsebara källor?
Jag kommer att arbeta för planerna på större vindkraftprojekt. Beskattningen för mikroproducerad el behöver också ses över, för solceller till exempel. Åland kunde vara ett försöksområde för småskalig produktion.

När är vi självförsörjande på förnyelsebar energi?
Jag tror att Finland nationellt kan nå 6%:s målet 2020.

Hur ställer du dig till den finska kärnkraften?
I jämförelse med fossila bränslen har kärnkraften en mindre kortsiktig belastning och jag anser den därför vara skonsammare vad gäller utsläpp, men förvaringen av restavfallet är problematisk.

Hur ser matproduktionen ut på Åland och i Finland i framtiden?
Jag ser närproducerad mat som det bästa alternativet både när det gäller kvalitet, miljöbelastning och djurens väl.

Vad kan du som invald i riksdagen göra för att främja närproducerad matproduktion?
Jag vill arbeta för goda verksamhetsförhållanden. Jag vill föra en kreativ näringspolitik och föra fram nya projekt, till exempel tycker jag satsningen på skärgårdslamm är jättebra; det gynnar både sysselsättningen i skärgården och ökar produktionen av lammkött. Arbetet med landbaserad fiskodling är också spännande, vi behöver se över hur vi kan bedriva fiskodling överlag. ÅCA: s försäljning av produkter kunde också öka, där handlar det om näringspolitik. Man borde utnyttja alla möjligheter som finns att gynna närproducerat i upphandlingar; både inom Finland och på Åland.

Ekologiskt då?
Det är bra om det finns en bra samverkan mellan närproducerat och ekologiskt.
 

Vilka är de primära insatserna som bör göras för Östersjön från politiskt håll just nu?
Man måste ständigt arbeta för att minska övergödning. En aktuell fråga är det här med skitvatten från båtar, det är någonting man ska jobba för att få bort.

Jag vill också lyfta den ekonomiska konsekvensbedömningen som man måste ha med politiskt. Vi vill alla ha en ren miljö, folk dör idag av sviter från miljöföroreningar. Det här måste man ha med i tankarna när man genomför åtgärder. Miljöfrågan är en sådan fråga som måste genomsyra alla politiska beslut, alla branscher. En ekonomisk konsekvensbedömning ska finnas med så att beslut som kan te sig kostsamma på kort sikt ändå kan påvisas vara hållbara i längden.
 

Är det klokt av Åland att haka sig fast vid färjtrafiksbranschen?
Sjöfarten och dess kringnäringar står för hälften av produktionsvärdet för Ålands del med sysselsättning och allt som hör till, så man ska inte jobba så att man slår undan den näringen. Det är viktigt att ha med sjöfarten i framkant ur miljöbelastningssynpunkt och ta fram lösningar som minskar belastning. Jag tycker att rederierna som är närmast Åland ligger i framkant idag jämfört med många andra flottor i världen. Men det går alltid att göra mer, utvecklingen får aldrig stanna av. Teknik och allt går framåt med rasande fart idag. Det är klart att sjöfarten är en bidragande faktor till utsläpp i Östersjön, precis som jordbruket, det är en av de näringar som man främst måste arbeta med. Östersjön är ett känsligt havsområde och vi har stor trafikbelastning här, så de här frågorna är jätteviktiga.

Hur arbetar du för Östersjöns väl i riksdagen?
Jag fortsätter arbetet där det ligger idag. Arbete för Östersjön görs både i smått och stort, jag tycker det är viktigt att stöda och hitta fler mindre projekt som jobbar med innovativa lösningar som till exempel Rädda Lumparn. Innovativa lösningar kan sedan kanske också genomföras i större perspektiv. Samarbete är enormt viktigt när det gäller alla miljöfrågor.

Finland antar i år en klimatlag. Vilka är de viktigaste bitarna i en sådan enligt dig?
Jag tror att det är viktigt att skapa lagar som inte enbart ses som förbud utan som snarare är normgivande och uppmuntrar till förändring. Vi måste hela tiden aktivt jobba för miljöfrågor i alla sammanhang och ha det i beaktande när vi antar nya lagar.

Hur får vi Åland hållbart till 2051?
Man måste göra alla förändringar så smidiga och lindriga som möjligt och planera på ett bra sätt med ett helhetstänk och med ett långsiktigt tänk.