Harry Jansson, Centern

”Nästa mandatperiod måste vi få bort den fossila energin från offentliga inrättningar”

Vad är ett hållbart Åland för dig?
Ett Åland där vi inte tillgodoser våra behov för dagen på bekostnad av kommande generationer.

Vad vill du och Centern åstadkomma för ett hållbart Åland under nästa mandatperiod?
Centern ställer sig till fullo bakom landskapets hållbarhetsstrategi, 2051 ska vi ha ett hållbart samhälle med allt vad det innebär. Kortsiktigt för mig så är det viktigaste att bli av med det fossila beroende vi har på energisidan, olja etc. Från Centerns sida har vi sagt att vi ska vara av med det beroendet 2030 vad gäller landbaserade verksamhet. Vi vet alla att det finns större utmaningar när det gäller sjötransporter men även där måste vi tro på att tekniken kommer att hjälpa oss undan. Nästa mandatperiod måste vi jobba med att se till att alla offentliga inrättningar, hus och så vidare, inte har något med fossilenergi att göra. Vi måste också fortsätta stimulera användningen av solenergi, vindkraften och andra förnyelsebara källor. Vi har redan ett stort engagemang på Åland och där gäller det för oss att jobba vidare med att utveckla det ännu mer. Vi behöver också jobba vidare med att se till att hela samhället har ett engagemang, bland annat genom att stöda tredje sektorn. Det är bara tillsammans vi klarar av att göra Åland hållbart.

Efter nästa mandatperiod… Hur går vi vidare mot 2051?
Vi måste hela tiden ha de fyra hållbarhetsprinciperna i bakhuvudet.* Vi ska inte ta upp ämnen ur berggrunden på kommande generationers bekostnad till exempel. Vad jag vill se mer av när det gäller hållbarhetsarbete är konkreta delmål, vi politiker måste hela tiden följa upp hur långt vi har kommit, var vi ligger till i arbetet och vad vi ska göra härnäst med hjälp av våra tjänstemän, vi måste se till att miljön blir en del i det dagliga arbetet. Jag tycker också det är viktigt att gå vidare med att koppla vår vindenergi till elbilar, det skulle vara viktigt att få Åland till ett testområde där. Vi behöver få in hela landskapsförvaltningen i hållbarhetstänket också så vi har en jättestor mental omställning att göra i kanslihuset. Det är genom att vara långt framme i miljöarbetet med tekniska lösningar som vi också kan tjäna på det. Det är bra att kunna sälja som produkter och det är bra för Åland som varumärke.

Ålands Natur & Miljö har formulerat fyra valteser inför kommande val. Vi vill nu att du kommenterar dem!

Tes 1: Låt blomstrande människor stärka det åländska samhällets bärkraft!
Tesen handlar tex om folkbildning. Hur kunde en bred folkbildningsinsats för ett hållbart Åland se ut?
Här ser jag den tredje sektorn som väldigt viktig, att få allmänheten med och också att fungera som ett bollplank mot den politiska sektorn och tjänstemännen. I skolorna behöver också miljöarbetet lyftas fram än mer än idag. Landskapets egna tjänstemän behöver också stödja dessa insatser och hjälpa till med informationen.

Tes 2: Förvalta våra gemensamma resurser tillsammans!
Är du beredd att börja jobba för en planeringsmyndighet och processer för allmänhetens deltagande i samarbete med en sådan under nästa mandatperiod? Hur?
Centern har av tradition haft lite svårt för centralplanering som styr allt och alla men den traditionella hållningen ska vägas mot idag när vi har en heltäckande miljö- och samhällslagstiftning redan. Planerar man skyddsvärda områden och sker det utifrån redan gällande regelverk så ser jag inga problem med det, på det sättet är Centern för en sådan planering; att man från början säger vad som är skyddsvärt och liknande eftersom det är bra för alla. Det är inte bra när stora satsningar som till exempel Smakbyn placeras i områden där det krockar med andra skyddsvärda intressen; det är bra för alla att vi har ett helhetstänk från början. Genom mer information når vi också ut till medborgarna. Jag är övertygad om att det finns en hel del markägare där ute som är villiga att upplåta sina marker i gengäld att de får avsättning, avkastning för sin skyddsvärda mark. Det finns mycket att göra där.

Tes 3: Planera mer för människor och natur, mindre för bilar och trafik!
 Hur ser du på framtidens transport?
Det är en stor utmaning för Åland att se till att transporterna sker så miljövänligt som möjligt. Där hoppas vi på elbilar som ett givet koncept. Inom en ganska snar framtid är vi där. Där är ett område där jag önskar att Åland skulle ha egen behörighet; att vi kan styra att elbilar blir billigare för den vanliga människan. Sedan naturligtvis att få all offentlig transport att drivas med förnyelsebar energi och gärna gasdriven om inte eldriven. När det gäller färjflottan tror jag att man snart kommer gå över till eldrivna fartyg. Fartygen behöver bedrivas på det sätt som ger minsta möjliga naturpåverkan.

Tes 4: Finansiella resurser ska investeras i ekologiskt och socialt hållbara affärsverksamheter!
Vad har den offentliga sektorn att jobba med här tycker du?

Naturligtvis måste det här finnas med i det politiska beslutsfattandet och också som direktiv till landskapets underordnade organ och bolag. Om vi tar pensionsfonden som exempel ska man inte investera i sådant som förstör miljön indirekt. Satsar man pengar i oljebolag vet vi att vi medverkar till förstöring av ofta skyddsvärd natur.

 

Fotnot: I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk
1. Koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (ex tungmetaller, olja)
2. Koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (ex syntetiska kemikalier)
3. Undanträngning med fysiska metoder (ex skogsskövling och utfiske av haven)

I ett sådant samhälle hindras inte heller människor systematiskt från att tillgodose sina behov.

Se också vår film på Youtube här: https://www.youtube.com/watch?v=xQkiz1cJP34&feature=youtu.be