Hållbart initiativ svarar också på våra frågor

 "På sikt måste alla finansiella system ställas om"

Vad är ett hållbart Åland för er?
Ett hållbart Åland är ett Åland där alla samhälleliga processer, produktion och konsumtion håller sig inom ramarna för de 8 hållbarhetsprinciperna – de 3 ekologiska och 5 sociala vetenskapliga principer för hållbarhet. Det innebär ett Åland där vårt samhälle inte på något sätt tär på jordens naturresurser och där samhället är uppbyggt på ett sådant sätt att vi gemensamt skapar hälsa och tillit för individen och mellan människor. Ett Åland där vårt ekonomiska system är ett medel för att uppnå hälsa och välfärd och inte ett mål i sig.

Vad vill ni åstadkomma för ett hållbart Åland under nästa mandatperiod?
Eftersom livsmedelsproduktion och transporter är ett par av de största utsläppskällorna som bidrar till klimatförändringen vill vi stöda processer i riktning mot helt ekologisk livsmedelsproduktion samt helt CO2 neutrala transporter senast 2030. Vi vill också med kraft inleda arbetet för att ställa om vårt ekonomiska system till att stöda ett hållbart samhälle. Däri ingår att dels se hur penningströmmar rör sig till och från Åland samt i lokalsamhället för att utröna om vi i större utsträckning skulle kunna cirkulera våra resurser lokalt. Vi vill också ta initiativ till en omställning till cirkulär ekonomi för att spara resurser samt skapa slutna kretslopp för sällsynta metaller eller miljöfarliga ämnen. Vidare vill vi se en utveckling där samhällets nya investeringar enbart går till verksamheter som aktivt utvecklas i riktning mot hållbarhet.

Efter nästa mandatperiod… Hur går vi vidare mot 2051?
Efter nästa mandatperiod är det dags att se över våra energisystem och hitta vägar för att stöda en omställning av näringslivet. Det finns en stor affärspotential runt Östersjöområdet för produkter och tjänser inom hållbarhet och Åland behöver höja sin självstyrelseprofil och leda omställningen för att dels nå tillräckliga resultat i tid men även för att stöda innovation och nya marknader för vårt lokala näringsliv.

Ålands Natur & Miljö har formulerat fyra valteser inför kommande val. Vi vill nu att ni kommenterar dem!
Tes 1: Låt blomstrande människor stärka det åländska samhällets bärkraft!
 Tesen handlar tex om folkbildning. Hur kunde en bred folkbildningsinsats för ett hållbart Åland se ut?
En bred folkbildningsinsats för ett hållbart Åland börjar i skolan i de lägre åldrarna. Gradvis fördjupas kunskapen och kompetensen högre upp i åldrarna. Genom Högskolan på Åland har vi möjlighet att erbjuda spetskompetens inom strategisk hållbarhet i kombination med yrkeskompetens som kommer att efterfrågas inte bara av det lokala näringslivet men också internationellt. Medis kurser eller kurser inom ramen för Öppna Högskolan är andra breda arenor där folkbildningsinsatser kunde nå många människor i samhället.

Tes 2: Förvalta våra gemensamma resurser tillsammans! Är ni beredda att börja jobba för en planeringsmyndighet och processer för allmänhetens deltagande i samarbete med en sådan under nästa mandatperiod? Hur?
Inom ramen för landskapets arbete med projektet Tillväxt- och utvecklingsplan för Åland finns det en ambition att styra upp det gemensamma planeringsarbetet för infrastruktur, markanvändning m.m. Vi inom Hållbart initiativ är beredda att följa upp det arbetet och utifrån de resultat som fås fram stöda förslag på hur den gemensamma samhällsplaneringen kan skötas på bästa sätt framöver. Att involvera allmänheten i ett tidigare skede i samhällsprocesser ser vi som ett självklart sätt att fördjupa det demokratiska arbetet, delaktigheten och samhällsdialogen. I ett socialt hållbart samhälle finns välutvecklade system för att ta tillvara olika människors kompetens, ge inflytande och skapa större delaktighet och mening.

Tes 3: Planera mer för människor och natur, mindre för bilar och trafik! Hur ser ni på framtidens transport?
Första generationens framtida transporter är i princip här redan. I södra Sverige pågår avancerad forskning och försöksverksamhet med eldrivna bussar. I europa pågår försök med förarlösa elbilar både för privatbilism och lastbilstransporter. Nyligen har det inletts samtal på nationell nordisk nivå om eldriven snabbtågstrafik mellan Åbo och Stockholm med planerad fortsättning både österut till Peking via Moskva och västerut till Oslo och vidare mot Köpenhamn. Dessutom har vi Hyperloop som utvecklas som bäst i USA med soldriven teknik som är både effektivare och billigare än snabbtåg. Vi ser att det, inom en snar framtid, istället för privata bilar, finns potential till en gemensam bilpool med förarlösa elbilar. Detta skulle kunna vara en lösning på kollektivtrafiken, få ner antalet bilar i bilparken, minska utsläpp och spara resurser hos privatpersoner.

Tes 4: Finansiella resurser ska investeras i ekologiskt och socialt hållbara affärsverksamheter!
Vad har den offentliga sektorn att jobba med här tycker ni?

På sikt måste alla finansiella system ställas om. Eftersom mycket av samhällsfinansieringen idag är knuten till EU medel och direktiv och regelverk är det angeläget att så snabbt som möjligt utarbeta en plan för en sådan omställning. Vilka investeringsprogram ska ställas om först och vilka kommer sen? Det är också otroligt viktigt att näringslivet är med i den här dialogen och att man har ett gemensamt långsiktigt perpektiv så att spelreglerna för investeringar är tydliga och klara. Samhället ger genom en tydlig beställning ramarna inom vilka näringslivet kan utvecklas på ett hållbart sätt.