Camilla Gunell, Socialdemokraterna

"Vi måste definiera vilka steg och delmål som ska göras fram till 2051"

Vad är ett hållbart Åland för dig?
Hållbarhet för mig är att man hittar definitioner som är uthålliga där man ser till att spara på och använda resurserna så att de inte tas från nästa generation. Det betyder att man både måste få en uthålligare ekonomisk hållbarhet men också en social hållbarhet, att människor inte är fattiga och att samhället är jämställt. Och sen också miljön, att man värnar om framförallt klimatet och havet. Övergödningen måste upphöra.

Vad vill du och Socialdemokraterna åstadkomma för ett hållbart Åland under nästa mandatperiod?
Vi vill jobba vidare med det unika dokument som finns antaget om ett hållbart Åland 2051 och nu staka ut vägen och kommer fram till hur det ska gå till. Att vi sätter delmål; när ska Åland vara koldioxidneutralt ser jag som ett viktigt mål. Och att man fokuserar på två områden: matproduktionen och energiförsörjningen.

Efter nästa mandatperiod… Hur går vi vidare mot 2051?
Om vi hittar målsättningarna och definierar delmålen så är sedan det viktiga att få ett engagemang i vårt samhälle som inte bara ryms innanför väggarna på en landskapsregering. Det är ett enormt fotarbete som ska göras och där är det jätteviktigt att tredje sektorn är med och hjälper till, men också företagen och kommunerna och alla som kan bidra.
 

Ålands Natur & Miljö har formulerat fyra valteser inför kommande val. Vi vill nu att du kommenterar dem!

Tes 1: Låt blomstrande människor stärka det åländska samhällets bärkraft!
Tesen handlar tex om folkbildning. Hur kunde en bred folkbildningsinsats för ett hållbart Åland se ut?

Jag tycker vi ska använda oss av de institutioner som finns, alltifrån Medis, bildningsförbunden, Folkhögskolan, men också av högskolan och gymnasiet. Alla som kommer i kontakt med de institutionerna skulle kunna ges kurser i vad hållbarhet är för något. Landskapet kan ge direktiv om vad för kurser som är önskvärda; man beställer det helt enkelt från olika institutioner. Men landskapet måste också utbilda sin egen personal och nästa generations politiker; där har vi ett enormt arbete som måste göras. I landskapets tillväxt- och hållbarhetsplan för ett hållbart Åland ligger fokus nästa år på just utbildning.
 

Tes 2: Förvalta våra gemensamma resurser tillsammans!
Är du beredd att börja jobba för en planeringsmyndighet och processer för allmänhetens deltagande i samarbete med en sådan under nästa mandatperiod? Hur?

Socialdemokraterna har varit redo för detta i många mandatperioder redan. Vi vill jobba mer strukturerat med planeringen. Vi tycker inte att planeringsmonopolet ska vara hos kommunerna utan vi tycker att det ska lyftas upp till landskapet så att man kan få en helhetsplanering av Åland. Åtminstone måste någon instans få befogenheten att planera för hela Åland. Motståndet är fortfarande stort mot att göra en sådan förändring men jag tror det är viktigt att man får en lagstiftning som tillåter att man kan planera Åland mer långsiktigt och mer som en helhet. Vi har många dåliga exempel som visar att dagens system inte är riktigt bra. Många projekt strandar för att man inte har planerat väl, många väganslutningar blir dyra, vi har ett så pass spritt boende att det blir kostsamt när man ska sköta sophantering, skolskjutsar och liknande som tar av de kommunala resurserna.

Jag tycker dagens system som finns kring att göra medborgare delaktiga är ganska bra men kanske kunde man jobba mer förebyggande där så att man har mera informationstillfällen och mer informationsmöjligheter innan man beslutar någonting och går igång med stora projekt, så att inte människor måste använda sig av besvärsinstrumentet.
 

Tes 3: Planera mer för människor och natur, mindre för bilar och trafik!
 Hur ser du på framtidens transport?

Där vi har mest trafik är i Mariehamn. Här behöver vi titta på en centrumlösning som gör att vi kan skapa ett större område i Mariehamn som är bilfritt. Det tror jag att kan bli en lösning på sikt. Problemet i staden är fortfarande bilarna och bristen på parkeringsplatser och mycket utveckling förhindras på grund av det. Där kanske man måste hitta en lösning med en underjordisk parkering i Mariehamn.

Tes 4: Finansiella resurser ska investeras i ekologiskt och socialt hållbara affärsverksamheter!
Vad har den offentliga sektorn att jobba med här tycker du?

Självklart ska pengar placeras så att kapitalet växer och så att vi kan trygga välfärden framåt. Där ska man följa de etiska regler som finns kring hur man placerar så att man investerar i företag som respekterar människor och miljö globalt.

 

Se intervjun på Youtube https://www.youtube.com/watch?v=KDZFIdi9xBw