Kortrutten

Landskapsregeringen planerar att sätta spaden i marken för kortrutt i södra skärgården. Det skulle vara ett bakslag i strävan att nå ett hållbart Åland. Folkrörelsen Ålands Natur & Miljö bedriver därför en kampanj för att få landskapsregeringen och tänka om för att säkerställa att vi når en hållbar trafiklösning som kommer samhället till gagn.

Lagtinget har genom godkännande av tilläggsbudgeten under våren 2017 gått in för att landskapsregeringen får en investeringsfullmakt om 40 miljoner € för att kortruttsprojekt västra och östra Föglö ska gå vidare in i nästa fas. Av dessa medel ska 25,7 miljoner € gå till byggandet av en över 500 m lång bro över Spettarsundet, exploatering av Gripö i form av vägar och färjfäste samt vägar på fasta Föglö. Dryga 12,3 miljoner € planeras tillfalla nya vägar i Hastersboda, färjfäste, upprustning av bro över Brändö strömmen och dragning av ny färjeled. Direktiven finns att hämta här.

Ålands Natur & Miljö menar dock att en djupgående förändring i trafiksystemet måste utgå från Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda och därmed föregås av en grundlig samhällsanalys med sikte på att Åland ska bli bärkraftigt 2051. Föreliggande förslag till kortrutt på västra och östra Föglö baserar sig på tvivelaktiga kalkyler som fortfarande har diesel som bränsle, och gör dessutom stora ingrepp i natur- och kulturmiljöer. En samhällsutveckling i skärgården kan uppnås på andra mer hållbara sätt, som också förankras stadigt hos allmänheten. Kortruttsprojektet går stick i stäv med Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda genom att bygga in samhället i historiska strukturer istället för att ha en omställningsambition. Framtiden bär på elektrifiering av tonnaget, fler passagerartransporter och utbyggda kollektivtrafiksystem, vilket minskar behovet av biltrafik, och ett värnande om naturmiljön och kulturlandskapet.

Därför driver Ålands Natur & Miljö en kampanj för att förmå politikerna att tänka om i denna viktiga fråga. Kampanjen utgår från det åsiktsdokument som finns att läsa i bilagan nedan och fokuserar på att bilda samhällsopinion. Kampanjen har fått stort stöd speciellt i och med miljöbyråns utlåtande om naturvärden på Gripö, som du kan läsa i bilagan nedan.

Har du intresse att delta, kontakta föreningens ordförande Simon Holmström.